Disputas: Trine Tangeraas

Cand.med. Trine Tangeraas ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor): Survival, cardiorespiratory fitness and quality of life after renal transplantation in childhood: Data from the HENT study.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Docent Sverker Hansson, Barnmedicin, Drottning Silvias barn- och ungdomssjukhus, Göteborg, Sverige
  • 2. opponent: Professor Ingrid Os, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Hans-Jacob Bangstad, Avd. for pedodonti og adferdsfag, Institutt for klinisk odontologi, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Petter Brandtzæg, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

  • Dr.med Anna Bjerre, Barneklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet
  • Professor Erik Thaulow, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Helse etter nyretransplantasjon i barnealder
Barnelege og forsker Trine Tangeraas har studert langtidsoverlevelse og helse etter nyretransplantasjon i barnealder i Norge fra 1970-2006. Frem til 1970 døde de fleste barn som fikk terminal nyresvikt i Norge. Nyretransplantasjon av barn startet i 1970 og har ført til at de fleste barn overlever til de blir voksne. Frem til 2006 ble 178 barn transplantert i Norge. Norge er ett av få land i verden hvor barna tilbys nyre fra levende giver (84%), i hovedsak fra foreldre. Til tross for stadig bedret behandling, har barna økt risiko for tidlig hjerte-karsykdom og for tidlig død, blant annet på grunn av bivirkninger fra immundempende medisiner og kronisk nyresvikt. Transplantasjon er i tillegg en stor påkjenning for barnet og familien. Kartlegging av livskvalitet og behandling av risikofaktorer for hjerte-kar sykdom fra barnealder er derfor viktig. I sin avhandling Survival, cardiorespiratory fitness and quality of life after renal transplantation in childhood, har Trine Tangeraas og medarbeidere vist at transplantasjon med nyre fra levende giver har langt bedre levetid i kroppen (17 år) sammenliknet med nyre fra avdød giver. I tillegg kan dialyse, som over tid gir åreforkalking i blodårene, unngås eller minimaliseres. To av tre transplanterte barn hadde høyt blodtrykk og 1 av 3 var overvektige eller hadde fedme. Både barna og dem som var blitt unge voksne hadde redusert fysisk utholdenhet på tredemølletest sammenliknet med friske, og generelt var barna lite fysisk aktive. Det ble funnet sammenheng mellom nedsatt fysisk utholdenhet og dårligere livskvalitet. De transplanterte barna og deres foreldre skåret dårligere på livskvalitet og mental helse sammenliknet med friske barn. Barn og deres foreldre bør tilbys individuelt tilpasset psykososial oppfølging i forkant og etter nyretransplantasjon og stimulering til fysisk aktivitet bør inngå i oppfølgingen av nyretransplanterte barn for å fremme fremtidig helse.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Elisabeth K. Semprini.

Publisert 4. nov. 2011 09:23 - Sist endret 27. jan. 2016 09:43