Disputas: Sverre Bergh

Cand.med. Sverre Bergh ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Neuropsychiatric symptoms in patients with dementia in Norwegian nursing homes - the course of the symptoms and discontinuation of psychotropic medication

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor John O'Brien, Research Centre. Campus for Ageing and Vitality, Newcastle University, United Kingdom

2. opponent: Professor Dag Aarsland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Espen Bjertness, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

 

Leder av disputas

Professor Lars Lien, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Knut Engedal, Institutt for klinisk medisin

Sammendrag

Demenssykdommer kjennetegnes av nedsatt hukommelse og kognitiv svikt, men nevropsykiatriske symptomer (apati, angst, psykose, aggresjon, irritasjon med mer) er hyppig til stede ved demens og bidrar til nedsatt livskvalitet for pasientene. Behandling av nevropsykiatriske symptomer med psykofarmaka har liten vitenskapelig evidens, men like fullt bruker en stor andel av pasienter med demens på norske sykehjem psykofarmaka. I dette arbeidet har lege og forsker Sverre Bergh sett på effekten av å seponere antidepressiva hos pasienter med demens som har nevropsykiatriske symptomer men ikke en klinisk verifisert depressiv lidelse. 128 pasienter ble inkludert i studien og fulgt i 25 uker, halvparten av pasientene fikk placebotabletter og halvparten fortsatte med antidepressiva. Studien hadde flere funn. For det første var det i gruppen som seponerte antidepressiva en gjennomsnittelig økning av deres depressive symptomer, målt med Cornell depresjonsskala. Denne økningen i depressive symptomer var årsaket av forverring i depressive symptomer hos en liten gruppe av pasientene som seponerte antidepressiva, da bare 14 % av pasientene fikk depressive symptomer forenelig med en alvorlig depressiv lidelse. Studien viste ingen forskjell i placebogruppen og gruppen som fortsatte med antidepressiva i forhold til andre nevropsykiatriske symptomer, livskvalitet, kognisjon og dagliglivets funksjon. Studien var en multisenter studie, og pasientene ble inkludert fra 52 sykehjem i hele Norge. I tillegg består arbeidet av en longitudinell studie av nevropsykiatriske symptomer hos 169 pasienter på sykehjem i Norge. Studien viste at nevropsykiatriske symptomer forekom hyppig, mens hvert enkelt symptom oppstod og ble borte igjen i løpet av relativ kort tid. For å vurdere kognitiv funksjon hos pasienter med moderat og alvorlig demens ble Severe Impairment Battery, et kognitivt spørreskjema, oversatt til norsk og funnet valid og reliabelt.

 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 26. mars 2012 13:42