Disputas: Elisabeth Krefting Bjelland

M.Sc. Elisabeth Krefting Bjelland  ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Pregnancy-related pelvic girdle pain: reproductive risk factors and prognosis.

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Docent Per Kristiansson, Enheten for allmänmedicin och preventivmedicin, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala universitet, Sverige
  2. opponent: Forskningssjef Siv Mørkved, St. Olavs Hospital, Universitetssykehuset i Trondheim, Trondheim
  3. medlem av bedømmelseskomitéen: Førsteamanuensis Anne Kveim Lie, Avdeling for samfunnsmedisin, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

 

Leder av disputas

Professor Pål Gulbrandsen, Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Malin Eberhard-Gran, Nasjonalt folkehelseinstitutt

Sammendrag

M.Sc. og manuellterapeut Elisabeth Krefting Bjelland og medarbeidere ved Nasjonalt folkehelseinstitutt har avdekket en rekke risikofaktorer og prognostiske faktorer hos kvinner med svangerskapsrelatert bekkenløsning. Femten prosent av alle gravide i studien rapporterte om bekkenløsning, definert som egenrapporterte smerter over symfysen foran i bekkenet og over begge leddene bak i bekkenet. Mer enn syv prosent av kvinnene brukte krykker i svangerskapet. Risikoen for å utvikle bekkenløsning var lavest hos førstegangsfødende og økte med antall tidligere fødsler, justert for andre faktorer. Jo tidligere kvinnene fikk første menstruasjon, desto oftere rapporterte de bekkenløsning i svangerskapet. Kvinner med tidlig første menstruasjon som også var overvektige hadde særlig høy forekomst av bekkenløsning. I tillegg var symptomer på angst og depresjon, tungt fysisk arbeid, tidligere ryggsmerter, ung alder og lavt utdanningsnivå selvstendige risikofaktorer. Seks måneder etter fødselen var fire av fem kvinner kvitt smertene, men kvinner med alvorlig grad av bekkenløsning i svangerskapet hadde dårlig prognose. Symptomer på angst og depresjon i svangerskapet økte risikoen for vedvarende bekkenløsning etter fødsel. Dessuten var tidlig første menstruasjon, overvekt, andre sykdommer og tidligere ryggsmerter forbundet med dårlig prognose.

 

Bjelland har benyttet data fra Den norske mor og barn-undersøkelsen, en befolkningsstudie som følger over 100.000 gravide kvinner gjennom svangerskap og etter fødsel. Hensikten er å studere årsaker til sykdom hos mor og barn.

 

Funnene i denne studien tyder på hormonelle faktorer i årsakskjeden. Tiltak for å redusere overvekt hos kvinner i fertil alder samt tilrettelegging av gravides arbeidsplass kan bidra til å forebygge bekkenløsning. Prognosen etter fødsel er god for de aller fleste. Klinikere bør imidlertid være oppmerksomme på kvinner med sterke smerter i svangerskapet, særlig hvis de i tillegg har symptomer på angst og depresjon.

 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 28. mars 2012 14:03