Disputas: Anne Lund

Cand.san. Anne Lund ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Lifestyle intervention for older adults in rehabilitation after stroke: Development, implementation and evaluation.

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Lena Borell, Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  2. opponent: Forsker Hild Fjærtoft, Avdeling for hjerneslag, St. Olavs hospital, Trondheim, Norge
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Arnstein Finset, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Marit Mengshoel, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Veileder

Unni Sveen, Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Utvikling, gjennomføring  og evaluering av et livsstilsprogram for eldre med hjerneslag

Ergoterapeut og forsker Anne Lund og hennes medarbeidere har i perioden 2007-2011 gjennomført en studie for å evaluere et gruppebasert livsstilsprogram for eldre med hjerneslag. Hensikten med livsstilsprogrammet var å fremme trivsel, aktivitet og sosial deltagelse. 204 pasienter ble inkludert fra seks sykehus hvorav 99 valgte å delta i programmet. Studien viser at et ukentlig gruppetilbud over ni måneder ledet av frivillige pensjonister ved eldresentre, kan gi like gode resultater som et tilbud ledet av helsepersonell. Lund og medarbeidere har også konkludert med at helserelatert trivsel og aktivitet kan bedres i senfase etter et hjerneslag.

Avhandlingen Lifestyle intervention for older adults in rehabilitation after stroke-Development, implementation and evaluation reiser blant annet spørsmål om hvordan helsepersonell kan utvikle tilbud for å fremme trivsel, aktivitet og sosial deltagelse i senfase etter hjerneslag. Dette vil bidra til å møte potensielle behov hos de cirka 15 000 som får hjerneslag per år i Norge. Dagens medisinske akuttbehandling fører til at flere overlever og lever lenger med færre fysiske problemer enn tidligere. Likevel opplever flere i senfase etter hjerneslag angst, depresjon, sosial isolasjon og redusert trivsel i hverdagen. Det er videre behov for forskningsbasert kunnskap for å utvikle og evaluere gode kostnadseffektive tilbud til eldre med hjerneslag for å fremme trivsel, aktivitet og sosial deltagelse i hverdagen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

 

Publisert 15. mai 2012 09:43