Disputas: Antonia Sagona

M.Sc. Antonia Sagona ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Regulation of cytokinesis and its consequences for human health.

 

Bedømmelseskomité

1. opponent: Senior Lecturer Juan Martin-Serrano, Department of Infectious Diseases, Guy’s King’s and St. Thomas’ Hospitals, London

2. opponent: Forsker Randi Syljuåsen, Avdeling for strålingsbiologi, Institutt for kreftforskning, Oslo universitetssykehus HF, Oslo

3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Jan Øivind Moskaug, Avdeling for biokjemi, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

 

Disputasleder

Professor Bjørn Steen Skålhegg, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Harald Stenmark, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Ukontrollert celledeling er et av kjennetegnene på kreft, og det er således viktig å forstå hvordan celledeling reguleres. Det er kjent at forstyrrelser i den siste fasen av celledelingsprosessen, cytokinese, er involvert i kreftutvikling, og vi ønsket derfor å studere hvordan cytokinese blir regulert. I dette doktorarbeidet har vi funnet at  et lipid (fettstoff), PtdIns3P, regulerer cytokinese, og vi har identifisert et PtdIns3P-bindende protein, FYVE-CENT, som er viktig for denne prosessen. FYVE-CENT inngår i et større proteinkompleks som kontrollerer endelig avsnøring mellom dattercellene i cytokinese, og vi har funnet en invers sammenheng mellom uttrykksnivået av FYVE-CENT-komplekset og utvikling av brystkreft. Vi har også vist at en mutasjon i FYVE-CENT som er forbundet med kreft fører til ufullstendig cytokinese. Dette ser ut til å skyldes at en interaksjon mellom FYVE-CENT og Beclin 1, en kjent tumorsuppressor, oppheves. I tillegg har vi observert at et protein som forårsaker avsnøring i cytokinese, CHMP4B, akkumulerer rundt ”mikrokjerner” som skyldes feilaktig celledeling, og vi har holdepunkter for at slike mikrokjerner blir degradert i lysosomer i en prosess som krever CHMP4B. I samsvar med dette finner vi at mutasjoner i CHMP4B som er forbundet med grå stær, forhindrer akkumulering av CHMP4B rundt mikrokjerner. Studiene våre har således avdekket nye molekylære mekanismer for regulering av celledeling som har konsekvenser for to vidt forskjellige sykdommer, kreft og grå stær.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 9. mars 2012 15:29 - Sist endret 13. mars 2012 09:57