Disputas: Birgitte Karen Berggren Seip

Cand.med. Birgitte Karen Berggren Seip ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor): Improving the quality of Gastrointestinal endoscopy service.

Bedømmelseskomité

  • Consultant Roland Valori, Glouchestershire Royal Hospital, England
  • Avdelingsdirektør Gro Jamtvedt, Kunnskapssenteret, Oslo
  • Professor Arild Nesbakken, Kreft- og kirurgiklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Bjørn Moum, Medisinsk klinikk, Insitutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Geir Hoff, Avdeling for transplantasjonmedisin, Insitutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Hvert år utføres det flere tusen kikkertundersøkelser av mage-tarm-kanalen (koloskopier og gastroskopier) ved norske sykehus. Undersøkelsene utføres for å diagnostisere og behandle mage-tarm sykdommer. Naturlig nok er mange pasienter engstelige for at slike undersøkelser kan være ubehagelige og/ eller smertefulle og den tekniske kvaliteten på undersøkelsene har vært dårlig i mange land. Gjennom studiene i avhandlingen fant vi at mer enn 9 av 10 pasienter var fornøyde, at flertallet tolererte undersøkelsene godt og at den tekniske kvaliteten på undersøkelsene var i tråd med internasjonale anbefalinger. Gastronet ble etablert i 2003 av leger og sykepleiere som ønsket å sikre god kvalitet på  mage-tarm-undersøkelser ved norske sykehus. Studiene i avhandlingen er basert på data fra de ti norske sykehus som deltok i Gastronet fra 2004 til 2006. Det ble samlet inn data om hver enkelt undersøkelse og tilbakemeldinger fra pasientene, i tillegg til en intervju-studie med leger som hadde deltatt i Gastronet over tid. Oppslutningen rundt undersøkelsen var god og det samme var svarprosenten fra pasientene. Legene beskrev hvordan de hadde brukt tilbakemeldingene fra Gastronet til å forbedre egen praksis. Gjennom studiene har vi identifisert områder som bør forbedres. Andelen smertefrie koloskopier varierte mellom sykehusene fra 22 % til 43 % (gjennomsnitt 34 %), et funn som antyder at flere sykehus har et potensial for å forbedre egen praksis. Vi fant også at oppslutningen rundt registreringene hadde sunket over tid fra 87 % i 2004 til 80 % i 2006. En slik trend gir grunn til bekymring, fordi for dårlig datakvalitet kan medføre at resultatene ikke blir representative. Gastronet gir nyttig informasjon om kvaliteten på mage-tarm-undersøkelser i Norge, men for å lykkes som et kontinuerlig kvalitetsforbedringsverktøy er det viktig at datainnsamlingen forenkles og at både sekretærer, sykepleiere og leger ved poliklinikkene samarbeider om å finne forbedringstiltak.

Kontaktperson

For mer informasjon kontkakt Elisabeth K. Semprini

Publisert 16. jan. 2012 12:08 - Sist endret 16. jan. 2012 12:13