Disputas: Trine Staff - Prehospitalmedisin

Cand. San. Trine Staff ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Real-life motor vehicle accidents - Studies on pre-hospital documentation and field triage predictors of injury severity  

Bedømmelseskomité

1. opponent: Førsteamanuensis Erika Frischknecht Christensen, Anestæsiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Århus, Danmark 

2. opponent: Professor Torben Wisborg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Mårten Sandberg, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jan Erik Madsen, Klinikk for kirurgi og nevrofag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Førsteamanuensis Signe Søvik, Klinikk for kirurgiske fag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Trafikkulykker- ny viten fra skadested

Forsker Trine Staff har funnet at økende alvorlighet av personskade ved bilulykker er forbundet med dårlig fysiologisk status hos pasienten på skadestedet, kvinnelig kjønn, økende alder, førerposisjon i bilen, høy fart, og stor vektforskjell på de kolliderende bilene. Staff fant også at tung usikret bagasje ofte hadde truffet og forskjøvet bilsetene. I disse tilfellene hadde personene alvorlige skader i hode, bryst, mage og bekken. Personer som var truffet direkte av usikrede gjenstander i kollisjonsøyeblikket hadde alvorlige skader i hode, nakke og bryst.

Gjennom 14 måneder i 2004-2006 ble 190 trafikkulykker med 618 involverte personer inkludert i studien. Av disse var 353 skadd, hvorav 61 personer døde - de aller fleste på skadestedet. Svært mange av de døde ble ikke obdusert, og dette gir et vesentlig informasjonstap om de mest alvorlige skadene. Kunnskap om ulykkesforhold er svært viktig for å kunne iverksette målrettede trafikkforebyggende tiltak og kampanjer.

Funn i Trine Staffs avhandling Real-life motor vehicle accidents - Studies on pre-hospital documentation and field triage predictors of injury severity tyder også på at innføring av nasjonale medisinske dokumentasjonsprosedyrer, opplæring i disse, og bedre dokumentasjonsverktøy i ambulansetjenesten kunne gi langt mer utfyllende data fra prehospitalt arbeid. Presis informasjon fra skadested og pasienttransport er sentralt for forskningsformål, men er også avgjørende for at rett pasient blir prioritert til riktig behandlingsnivå, at legene settes bedre i stand til raskt å diagnostisere pasientene, og at de ressurser som er best egnet for å redusere pasienters rehabiliteringsbehov raskt blir mobilisert. Avhandlingen viser at det er behov for trafikkforebyggende kampanjer rettet spesifikt mot usikrede gjenstander og tung bagasje i bilen. Utvikling av bakseter som er mer motstandsdyktige mot tung bagasje ser ut til å være et viktig satsingsfelt for bilindustrien.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 6. des. 2012 14:07