Disputas: Annette Vetlesen - Immunologi og transfusjonsmedisin

Bioingeniør Annette Vetlesen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Quality of platelet transfusion units with special reference to changes during blood bank storage, and recovery, survival and function of transfused platelets.

Bedømmelseskomité

Docent Hans Gulliksson, Avdelning for Klinisk Immunologi och Transfusionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge, Stockholm, Sverige
Professor Tor Audun Hervig, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Haukeland universitetssykehus, Bergen
Professor Borghild Barth-H Roald, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Professor Geir Erland Tjønnfjord, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Jens Kjeldsen-Kragh, Avdeling for klinisk immunologi og transfusjonmedisin, Skånes Universitetssjukhus, Lund,Sverige

Sammendrag

Trombocyttenes primære oppgave er å hindre eller stanse blødning. Behovet for trombocytt-transfusjoner til pasienter med blodsykdommer, traumer og ved kirurgiske inngrep er sterkt stigende. 
Nyfødte transfunderes med hyperkonsentrerte trombocyttprodukter i lite volum for å unngå sirkulatorisk overbelastning, slike produkter er kun holdbare i 24 timer. Vi testet en ny oppbevaringsløsning PAS-27a, som er tilsatt glukose, fosfat, magnesium, kalium og bikarbonat, som er vesentlige substanser for opprettholdelse av trombocyttenes funksjon og viabilitet. Pas-27a ser ut til å være et bedre medium for trombocyttoppbevaring og en utvidelse av holdbarheten kan være mulig. Produktet kan dermed splittes i flere enheter, så pasienten kan transfunderes flere ganger fra samme blodgiver, dermed minskes eksponeringen for antall blodgivere og smitterisikoen nedsettes.
Automatiserte metoder er utviklet for prosessering av trombocyttkonsentrater, og vi har sammenliknet kvaliteten i konsentrater produsert med dagens manuelle metode og den automatiserte Orbisac-metoden. Denne automatiserte prosessen førte til større trombocyttutbytte, men også høyere trombocyttaktivering og større utskillelse av visse cytokiner. Konsekvensen kan være nedsatt trombocyttfunksjon, når en blødning skal stoppes. Forskjellene mellom de to produksjonsmetodene var dog så beskjedne, at de vurderes å være tilnærmet like.
Trombocytter kan lagres ved 22 grader i 5-7 dager, men kvaliteten og funksjonsevnen forringes gradvis og bioaktive substanser utskilles fra trombocyttene. For å nedsette risikoen for infeksjonsoverføring er det utviklet metoder for reduksjon av bakterier, virus og parasitter, som evt. kan finnes i konsentratene. Våre studier viste at INTERCEPT patogen-reduksjonsbehandlingen påvirket metabolismen negativt i noen grad. Behandlede og ubehandlede trombocytter hadde samme kapasitet til aktivering av leukocytter, og samme nivå av de bioaktive substanser VEGF og sCD154, faktorer som kan have betydning for utvikling av transfusjons-relatert akutt lunge skade. Resultater viste at patogen-reduksjonsbehandlingen kan medføre nedsatt stimulert sekresjon av TNF-α som er et viktig cytokin i immunresponsen. Pga. muligheten for uheldige konsekvenser for mottakeren av slike trombocyttkonsentrater, bør videre studier søke å avklare dette.
Vi har utviklet en ny flowcytometrisk metode, til måling av utbytte, overlevelse og for første gang også funksjon av transfunderte trombocytter, uten forutgående behandling av trombocyttene. Den store variasjonen i humane vevstypeantigener utnyttes til å skille ulike trombocyttpopulasjoner og metoden ble testet ved transfusjon av pasienter, som gjennomgikk stamcelletransplantasjon. Vår metode er et attraktivt alternativ til metoder, som i dag måler utbytte og overlevelse av radioaktivt merkede trombocytter. Vår nye  metode kan i tillegg påvise tidspunktet når ny produksjon av trombocytter starter etter stamcelletransplantasjon signifikant tidligere enn dagens konvensjonelle metoder.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 30. nov. 2012 14:16