Disputas: Nasir Abbas - Radioimmunoterapi

Cand.med. Nasir Abbas ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Comparison of High- and Low-LET Radioimmunotherapy in HER-2 positive Carcinomas.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Researcher Jean Pierre Pouget, Montpellier Cancer Research Institute, Frankrike
2. opponent: Docent Rune Nilsson, Avdelning för onkologi, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds universitet, Sverige
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Aasmund Berner, Avdeling for patologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Professor Anne Hansen Ree, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Gruppeleder Jostein Dahle, Avdeling for Strålingsbiologi, Institutt for kreftforskning, Oslo Universitetssykehus HF, Det norske radiumhospital, Oslo

Sammendrag

Målrettet strålebehandling mot HER-2 positive bryst- og ovariekreft
Brystkreft og ovariekreft er klart de hyppigste kreftformene blant kvinner. Hver ellevte kvinne vil utvikle brystkreft i løpet av livet og 4570 nye tilfeller av ovariankreft ble rapportert i Norge fra 1999 til 2008.
HER-2 postiv bryst- og ovariekreft: Omtrent 15 % av brystkreftpasientene og 10 % av ovariekreftpasientene har det man kaller HER-2 positiv kreft. HER-2 positive svulster er forbundet med en mer aggressiv sykdom, økt risiko for tilbakefall og kortere overlevelse, sammenliknet med HER-2 negativ sykdom.
Behandling: De aller fleste tilfeller av bryst- og ovariekreft behandles med kirurgi og en etterbehandling med stråleterapi og/eller medikamenter (kjemoterapi, hormonterapi og antistoff). Medikamentell behandling gis etter kirurgi for å redusere risikoen for at sykdommen kan komme tilbake eller at kreftceller sprer seg i kroppen.
Herceptin (trastuzumab) er et antistoff som kan brukes mot HER-2 postiv bryst og ovariekreftceller. Herceptin binder seg til HER-2 reseptorene på cellenes overflate, slik at signaler som stimulerer cellevekst og celledeling stoppes.
Radioimmunterapi: Radioimmunterapi er en type målrettet strålebehandling. Et radioaktivt stoff (nuklide) bindes til kreftcellene og bestråler disse selektivt. Strålingen fra nuklider kan være alfa-, beta- eller gamma-stråling. Radioaktive nuklider bindes med målsøkende antistoffer og danner et konjugat (radioimmunkonjugat).
I denne studien brukte vi 2 radioaktive nuklider, thorium-227 (alfa-stråling) og lutetium-177 (beta-stråling), bundet til antistoff mot HER-2 antigener for å lage to radioimmunokonjugater, 227Th-trastuzumab og 177Lu-trastuzumab. Vi brukte mus med bryst- og ovariekreftsvuluster for å undersøke fordelingen av  227Th-trastuzumab og 177Lu-trastuzumab både i svulsten og normale organer samt for å vurdere terapeutiske og toksiske effekter.
Konklusjonen: Resultatene viser at begge radioimmunokonjugater var målrettet og at de ble skilt ut av kroppen uten å skade normalvevet. Doseavhengig veksthemming av både bryst- og ovariekreftsvulster ble funnet for både alfa- og betastrålende radioimmunkonjugater.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 15. jan. 2013 09:11