Disputas: Rigmor Randi Diseth - Jus/psykiatri

Cand.jur. Rigmor Randi Diseth ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden dr.philos. (doctor philosophiae): Compulsory Mental Health Care in Norway: A Study of the Interface between the Law and Psychiatry

Prøveforelesninger

Se prøveforelesninger

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Seniorforsker Pål Hartvig, Kompetansesenter for sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri, Oslo universitetssykehus HF
  • 2. opponent: Førsteamanuensis Nora Sveaass, Psykologisk institutt, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Lars Weisæth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Astrid Nøklebye Heiberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Avhandlingen handler om tvang i psykisk helsevern. Loven tillater bruk av tvang på pasienter under visse omstendigheter.  Dette til tross for at denne praksis er blitt kritisert fra ulike hold.  Det finnes få forskningsstudier som omhandler effekten av tvang i psykisk helsevern, og de som finnes viser motsigende resultat.  Det er lite empiriske data angående holdninger til tvang.  Bruk av tvang er en inngripen i pasientenes autonomi og kan være en trussel mot pasientenes menneskerettigheter. Hensikten med denne avhandlingen var å belyse disse spørsmål ved hjelp av forskjellige tilnærminger: a)holdninger til personer med tilknytning til Psykisk helsevernloven, b)rettssikkerhet for psykiatriske pasienter, c)behandlingskriteriet, d)Høyesteretts avgjørelser: hvilken betydning har disse for klinisk praksis og har de influert lovgivningen?

I forbindelse med disse spørsmål har avhandlingen tatt for seg i hvilken grad det psykiske helsevernet er i samsvar med menneskerettighetene.

Avhandlingen viser at forskjellene i holdninger til tvang kan delvis forklares ved respondentenes rolle i det psykiske helsevern.  Det er store forskjeller i holdninger til psykiatere og pårørende på den ene side og jurister og tidligere pasienter på den andre.

For å øke rettssikkerheten foreslår jeg at pasientene skal ha rett til advokat når avgjørelse om tvangsinnleggelse fattes – og ikke bare etterpå.  Lovkomiteen av 2010 (NOU 2011:9) har foreslått å beholde det nåværende behandlingskriteriet.  Mangel på behandling kan være meget alvorlig for pasienter med alvorlige psykiske problemer. Likevel er behandlingskriteriet omdiskutert.

Det er overraskende at så få klager fra psykiatriske pasienter har nådd fram til Høyesterett, og ingen etter 2004.  Mulige grunner til dette er diskutert i avhandlingen.

Til slutt foreslår jeg at et spesialfag i juss som omhandler alle sider ved rettspsykiatrien, blir etablert.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 31. mai 2013 12:54 - Sist endret 7. juni 2013 09:09