Disputas: Andreas Westenvik Espinoza - Anestesi, kardiologi

Cand.med. Andreas Westenvik Espinoza ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosphiae doctor (ph.d.): Monitoring of myocardial function by epicardial ultrasonic transducers.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Erik Sloth, Institut for Klinisk Medicin, Anæstesiologisk Afdeling, SKS, Aarhus universitet, Danmark
2. opponent: Forsker Charlotte Bjørk Ingul, Institutt for sirkulasjon og bildediagnostikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim, Norge
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Harald L. Lindberg, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Jo Kramer-Johansen, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Thor Edvardsen, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Monitorering av hjertemuskelfunksjon med epikardielle ultralyd-transducere: Lege og forsker Andreas Espinoza har utviklet en ultralydbasert metode for kontinuerlig overvåking av hjertemuskelfunksjon i forbindelse med hjertekirurgi.

Det har i senere år skjedd en utvikling mot mer kompliserte hjertekirurgiske prosedyrer, samtidig som pasientene blir eldre. Begge forhold medfører økt risk for komplikasjoner. Myokardiell iskemi (redusert blodforsyning til hjertemuskelen) er en viktig risikofaktor, og er derfor viktig å oppdage tidlig. Ultralyd gjør dette bedre enn rutinemessig EKG og blodtrykk, men gjøres ikke-kontinuerlig og krever en erfaren operatør. En metode for kontinuerlig ultralydovervåking har derfor blitt utviklet av Espinoza og medarbeidere.

I dyreeksperimentelle studier har metoden vist seg å kunne oppdage iskemi i hjertemuskelen tidlig ved gradert avsnøring av blodforsyningen, og å kunne skille dette fra forandringer som skyldes medikamenter eller væskebehandling. I en modell med nedkjøling kunne ultralydmetoden påvise endret systolisk og diastolisk funksjon, der især forsinket diastolisk fylning kan ha betydning for klinisk tolkning av ekkokardiografiske funn hos pasienter som kjøles i forbindelse med hjertestans eller hjertekirurgi.

Ultralydmetoden ble også undersøkt i pasienter under hjertekirurgi, der man ved hjelp av metoden kunne påvise iskemi tidlig under avklemming av blodforsyningen til hjertemuskelen. Iskemi kunne også påvises ved hjelp av automatisert signalanalyse.

Ultralydmetoden muliggjør forbedret kontinuerlig overvåking av hjertefunksjon hos pasienter i forbindelse med hjertekirurgi, og kan lette tidlig bedside diagnostikk.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

Publisert 10. okt. 2013 12:42