Disputas: Johan Arild Evang - Endokrinologi

Cand.med. Johan Arild Evang ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): On the Causes and Progression of Corticotroph Adenomas.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Vera Popovic, Clinic for Endocrinology, University of Belgrade, Serbia
2. opponent: Professor Gunnar Mellgren, Institutt for indremedisin, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Finn Olav Levy, Avdeling for farmakologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Professor Svein Olav Kolset, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Jens Bollerslev, Avdeling for endokrinologi, sykelig overvekt og forebyggende medisin, Oslo Universitetssykehus HF, Rikshospitalet

Sammendrag

Lege Johan Arild Evang og hans gruppe har gjort funn som gir økt forståelse av årsaker til, og utvikling av Cushings sykdom. Ved Cushings sykdom har pasienten en godartet svulst i hypofysen, et vedheng til hjernen. Svulsten produserer adrenokortikotropt hormon (ACTH) og dette medfører kontinuerlig høyt kortisolnivå uavhengig av kroppens behov. Hypofysen produserer normalt blant annet ACTH i varierende mengder gjennom døgnet. ACTH stimulerer binyrene til å produsere stresshormonet kortisol.
Det vedvarende høye kortisolnivået ved Cushings sykdom har flere skadelige effekter. Pasientene vil blant annet kunne få redusert muskelstyrke, hudblødninger, bukfedme, beinskjørhet og diabetes. Ubehandlet har pasientene økt dødelighet.
Evangs forskningsresultater er oppnådd blant annet ved å studere arvestoffet i svulstene. Mens en tidligere ofte har rettet oppmerksomheten mot feil i ”kreftgener”, har Evangs gruppe sett etter avvik i et protein (E-cadherin), som binder sammen celler i vevet. Gruppen fant at mengden og lokaliseringen av E-cadherin i svulstcellene varierte med svulstenes utviklingsgrad og med hvilke gener som ble avlest.
Proteinet histon deacetylase 2 (HDAC2) er viktig for å regulere hvilke gener en celle bruker og bidrar også til kortisols hemming av ACTH-produksjonen hos friske. Det ble bekreftet at noen av hypofysesvulstene manglet HDAC2 i cellekjernen. Denne mangelen skyldtes ikke mutasjon i HDAC2-genet eller i området som regulerer avlesning av genet.
Første behandling av Cushings sykdom vil være kirurgisk. En del pasienter blir ikke friske etter operasjonen og da vil medikamentell behandling være aktuelt. Dagens medisiner har svakheter både i forhold til varierende effekt og en del bivirkninger. Forskning på sykdomsmekanismene, slik Evang har gjort, kan bidra til å gi det teoretiske grunnlaget for bedre medisinsk behandling.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova


 

Publisert 3. jan. 2013 11:10 - Sist endret 7. jan. 2013 12:31