Disputas: Ida Grotterød - Tumorbiologi

Master i farmasi Ida Grotterød ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Signal Transduction Induced by the Metastasis Associated Protein S100A4; Activation of NF-κB and Epidermal Growth Factor Receptor.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Jens Pietzsch, Department of Radiopharmaceutical and Chemical Biology, Institute of Radiopharmaceutical Cancer Research, Dresden University of Technology, Tyskland
  • 2. opponent: Professor Dagny Lise Sandnes, Avdeling for farmakologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Bente Evy Halvorsen, Institutt for indremedisinsk forskning, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo   

Leder av disputas

Professor emeritus Rolf Kåresen, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Gunhild Mari Mælandsmo, Avdeling for tumorbiologi, Institutt for Kreftforskning, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Oslo Universitetssykehus HF

Sammendrag

Signaltransduksjon indusert av det metastaseassosierte proteinet S100A4; Aktivering av NF-κB og EGFR

Spredning (metastasering) er hovedårsaken til at kreftpasienter dør av sin sykdom. S100A4 er et protein som påvirker flere trinn i spredningsprosessen, og uttrykk av proteinet er assosiert med økt forekomst av dattersvulster og dårligere prognose for flere kreftformer. De senere år er det vist at S100A4 kan skilles ut fra både kreftceller og normalceller, og ekstracellulært S100A4 er vist å ha betydning for kreftcellers spredningspotensiale. Man vet stadig mer om hvilke biologiske prosesser S100A4 påvirker, men de molekylære mekanismene og cellulære funksjonene som påvirkes for å fremme metastasering er ennå ikke fullstendig kartlagt.

I sin avhandling har Ida Grotterød studert intracellulær signalering i kreftceller eksponert for S100A4, og ved hjelp av ekspresjonsprofilering er gener regulert av dette proteinet karakterisert. Arbeidet fokuserer særlig på undersøkelse av mekanismer for S100A4-indusert aktivering av NF-κB, en transkripsjonsfaktor som blant annet regulerer gener med betydning for cellers invasive egenskaper. Videre har Grotterød og medarbeidere benyttet såkalte kinasearray for å identifisere kinaser aktivert i S100A4-stimulerte kreftceller. Ved hjelp av denne teknologien ble EGFR og PDGFRβ identifisert som aktiverte tyrosin-kinase-reseptorer. Videre er lokalisering og sortering av EGFR nøyere kartlagt. EGFR er ofte overuttrykt og/eller overaktiv i kreftsvulster, og farmakologiske substanser rettet mot dette målet brukes ved behandling av enkelte former for kreft. I Grotterøds arbeid vises slike hemmere å redusere NF-κB signalering etter eksponering med S100A4, og videre å hindre S100A4-indusert invasjon av kreftceller i kultur.

Bedre innsikt i signalering aktivert i S100A4-eksponerte celler vil bidra til økt forståelse av dette proteinets funksjon i spredningsprosessen og vil videre være nyttig kunnskap for utvikling av eventuell terapi.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 27. sep. 2013 13:52 - Sist endret 8. okt. 2013 10:41