Disputas: Berit Marina Hjelde Hansen - Barne-og ungdomspsykiatri

Cand.med. Berit Marina Hjelde Hansen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Sleep Problems in Children with Anxiety and Attention Deficit Hyperactivity Disorder.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Psykiater Hans Smedje, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige  
  2. opponent: Postdoktor Mari Hysing, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen, Norge
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anders Christofer Lundqvist, Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo 

Leder av disputas

Professor emerita Berit Grøholt, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Hanne Kristensen, Regionsenter for barn og unges psykiske helse, Øst og Sør

Sammendrag

Barn med angst og/eller ADHD har ofte søvnproblemer

I en norsk undersøkelse har barne- og ungdomspsykiater Berit Hjelde Hansen funnet høy forekomst av søvnproblemer blant barn med en angstdiagnose og/eller ADHD (Attention Deficit/Hyperactivity Disorder).  Søvnproblemene hang sammen med økte oppmerksomhetsvansker for alle barna, og med mer følelsesmessige problemer for barna med angst. De vedvarte hos cirka tre fjerdedeler etter halvannet år.

Søvnproblemer forekommer hyppig blant barn og unge og er satt i sammenheng med problemer på en rekke områder. Både fysisk helse, skoleprestasjoner, oppmerksomhets og andre kognitive funksjoner, livskvalitet og almen fungering kan påvirkes negativt av dårlig søvn.  Blant barn med søvnproblemer rapporteres hyppigere psykiske vansker som følelsesmessige problemer og atferdsvansker.  Kunnskapsgrunnlaget er imidlertid begrenset når det gjelder søvnproblemer og deres betydning blant barn og unge med psykisk lidelse. Berit Hjelde Hansen og medarbeidere har i studien Sleep Problems in Children with Anxiety and Attention Deficit Hyperactivity Disorders undersøkt søvnproblemer hos barn henvist til barne-og ungdompsykiatriske poliklinikker (BUP). Henviste barn med en angstdiagnose og/eller ADHD ble sammenliknet med en gruppe ikke henviste barn. Hun fant at søvnproblemer forekommer særlig hyppig blant barn med en angstdiagnose, men også at barn med ADHD har mer søvnproblemer enn ikke henviste barn. Videre at søvnproblemene kan ha betydning for oppmerksomhetsfunksjon for både henviste og ikke henviste barn, og for grad av følelsesmessige problemer hos barn med angstlidelse. Søvnproblemene vedvarte hos ca tre fjerdedeler av de henviste barna etter halvannet års oppfølging, dette tross at de hadde mottatt behandling ved BUP. Resultatene understreker behov for økt fokus på søvnproblemer i det psykiske helsevern for barn og unge, samt iverksetting av effektiv behandling når søvnproblemer avdekkes.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 24. apr. 2013 14:41