Disputas: Håkon Haugaa - Transplantasjonsmedisin

Cand.med. Håkon Haugaa ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Monitoring of liver grafts with microdialysis catheters.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Consultant John R. Klinck, Division of Perioperative Care, Addenbrooke's Hospital, Cambridge University Hospitals, Cambridge, United Kingdom
  2. opponent: Professor Kjetil Sunde, Akuttklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anders Hartmann, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Erik Schrumpf, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Tor Inge Tønnessen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Håkon Haugaa ved Anestesiavdelingen ved Oslo Universitetssykehus, Rikshospitalet, vil den 20. september 2013 forsvare sin doktorgradsavhandling «Monitoring of Liver Transplants with Microdialysis Catheters» ved det medisinske fakultet, Universitet i Oslo.

Dr. Haugaa har under veiledning av Professor Tor Inge Tønnessen funnet at man ved hjelp av mikrodialysekatetre kan oppdage vanlige og farlige komplikasjoner etter levertransplantasjon tidligere enn ved dagens metoder. Mikrodialysekatetre er tynne og da de har en porøs membran på enden kan man bruke dem til å samle substanser direkte fra levervevet. Ved å måle konsentrasjonene av laktat, pyruvat, glukose og glycerol oppdages iskemi, dvs. opphør av blodsirkulasjon vanligvis på grunn av tett blodåre, i nærmest sann-tid. Iskemi ble oppdaget med 100 % sensitivitet og over 90 % spesifisitet. Også rejeksjon, dvs. kroppens forsøk på å frastøte det nye organet, ble oppdaget flere dager tidligere enn dagens metoder er i stand til. Rejeksjon ble oppdaget med over 80 % sensitivitet og spesifisitet. I tillegg til de nevnte metabolske parameterne laktat, pyruvat, glukose og glycerol er det gjort omfattende undersøkelser av immunologisk aktive substanser i den innsamlede væsken. Man fant at CXCL-10 er en spesifikk markør for rejeksjon, mens komplement faktor C5a er en spesifikk markør for iskemi. CXCL-10 tilhører gruppen av chemokiner som er stoffer som evner å påvirke hvor forskjellige grupper av hvite blodlegemer skal bevege seg. Når CXCL-10 øker i leveren som et tidlig tegn på rejeksjon, vil den derfor bidra til å øke rejeksjonen ved at stoffet tiltrekker seg hvite blodlegemer som setter i gang en betennelsesprosess (inflammasjon). Komplementsystemet er involvert i svært mange akutte inflammatoriske reaksjoner.

Resultatene er publisert i tre forskjellige artikler i Liver Transplantation som er det viktigste rene levertransplantasjonstidsskriftet internasjonalt. En egen lederartikkel er viet disse tre studiene, noe som viser at forskningen har internasjonal gjennomslagskraft. Som en direkte følge av de gode resultatene er mikrodialyse nå innført som rutineovervåkning av alle barn som blir levertransplantert i Norge.

Som en konsekvens av de oppløftende resultatene fra studiene i Oslo har Dr. Haugaa vært på et halvannet år langt forskningsopphold ved MAYO-klinikken i Rochester/MN, og University of Pittsburgh Medical Center i Pittsburgh/PA i USA med økonomisk støtte fra Helse Sør Øst og International Liver Transplantation Society. Han har brukt mikrodialysemetoden for å undersøke biologiske mekanismer ved akutt leversvikt og undersøkt effekt av organbeskyttende tiltak i forbindelse med blødning og hvordan forskjellige blødningshastigheter påvirker organfunksjon/skade. Han har også brukt mikrodialysemetoden for å se på mekanismer ved utvikling og behandling av blodforgiftning. Resultater fra disse studiene ventes publisert i internasjonale tidsskrift i løpet av de neste månedene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 11. sep. 2013 11:02 - Sist endret 19. sep. 2013 10:51