Disputas: Thomas Kristiansen - Akuttmedisin

Cand.med. Thomas Kristiansen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Epidemiology and management of traumatic injuries: a population-based study of fatal trauma and assessment of geographical challenges in the organisation of trauma care.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Jonathan Benger, University of the West of England, Bristol, UK
  2. opponent: Associate Professor Else Ribbe, Lunds universitet, Lund, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Vegard Dahl, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Mårten Sandberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Hans Morten Lossius, Norsk Luftambulanse

Sammendrag

Forekomst og behandling av traumatiske skader

Lege og forsker, Thomas Kristiansen, har studert forskjeller mellom by og land for ulykker og behandlingstilbud. Studiene har funnet at helseressursene sentraliseres samtidig som risiko for ulykkedødsfall er størst i distriktene.

I sin avhandling Epidemiology and management of traumatic injuries: a population-based study of fatal trauma and assessment of geographical challenges in trauma care har Kristiansen kartlagt en økende grad av overføring av pasienter fra andre sykehus til spesialisert traumebehandling ved Oslo Universitetssykehus, Ullevål (OUS) gjennom en niårs periode. Funnene viser at pasientgrupper, henvisningsårsak, ressursbruk og overlevelse varierer med avstand fra henvisende sykehus til OUS. Traumeressursene tilgjengelig på alle henvisende sykehus i Helse Sør-Øst har og blitt undersøkt, og det er funnet manglende implementering av retningslinjer som skal sikre at hardt skadde pasienter i distriktene tidlig blir henvist til høyere behandlingsnivå.

Forskningsgruppen analyserte nasjonal forekomst av dødsfall etter skader. Lav befolkningstetthet var assosiert med økt risiko både for barn og voksne. Totalt hadde den fjerdedel av befolkningen som bodde i de mest grisgrendte kommuner 33% høyere risiko for ulykkedødsfall sammenliknet med befolkningen forøvrig.

Det er en økende grad av sentralisering for spesialiserte oppgaver i spesialisthelsetjenesten. Behandling av alvorlige skader er del av denne sentraliseringen, og studier fra andre land viser at overlevelse bedres for pasienter som behandles på spesialiserte traumesykehus. Til forskjell fra mindre tidskritiske tilstander, er skadebehandlingen sårbar for geografiske faktorer som øker tid til endelig behandling.

Kristiansen konkluderer med at den økte kvaliteten vi kan forvente ved å sentralisere behandlingen av alvorlig skadde, i større grad må gjøres tilgjengelig for befolkningen i distriktene. Vi står ellers i fare for å øke ulikhetene mellom by og land i norsk traumeomsorg.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova
 

Publisert 23. mai 2013 13:48 - Sist endret 27. mai 2013 07:36