Disputas: Anne Stine Kvehaugen - obstetrikk, epidemiologi, ernæring

M.Sc. Anne Stine Kvehaugen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Preeclampsia and cardiovascular disease: Potential linking pathways and biomarkers.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Førsteamanuensis Linda Tømmerdal Roten, Institutt for kreftforskning og molekylær medisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim   
2. opponent: Professor Kirsten Holven, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Dan Atar, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Kristin Reimers Kardel, Avdeling for ernæringsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Anne Cathrine Staff, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I sin doktoravhandling har M.Sc. Anne Stine Kvehaugen funnet støtte for at mekanismene som knytter svangerskapsforgiftning til en økt risiko for senere hjerte-karsykdom sannsynligvis er multifaktorielle. De relative bidragene fra genetiske faktorer, livsstilsfaktorer og det kompliserte svangerskapet som risikofaktorer for senere hjerte-karsykdom er imidlertid fortsatt usikkert og varierer antakelig fra kvinne til kvinne og mellom studiepopulasjoner. Denne Ph.d.-studien har bekreftet at klassiske risikofaktorer for hjerte-karsykdom, slik som høy kroppsmasseindeks, abdominal fedme, inflammasjon og høyt blodtrykk er mer hyppig forekommende blant kvinner med tidligere svangerskapsforgiftning sammenliknet med kvinner uten svangerskapsforgiftning. Videre har Kvehaugen og medarbeidere vist at kvinner med svangerskapsforgiftning som også fødte barn som var små i forhold til gestasjonsalder (SGA), samt barna av disse svangerskapene, hadde tegn til endret karveggfunksjon 5-8 år etter svangerskapet, sammenliknet med mor og barn etter ikke-SGA svangerskap. SGA som opptrer i forbindelse med svangerskapsforgiftning reflekterer sannsynligvis dårlig tilvekst i fosterlivet grunnet en ikke-optimalt fungerende morkake. Dette funnet styrker derfor tidligere funn om en transgenerasjonell risiko for hjerte-karsykdom assosiert med en sviktende morkakefunksjon. Kvehaugen og medarbeidere har videre funnet at en variant av RGS2-genet (C1114G-polymorfismen) er assosiert med svangerskapsforgiftning, alvorlig høyt blodtrykk etter svangerskap (både hos dem med og uten tidligere svangerskapsforgiftning), samt fettavleiringer i blodkarene som forsyner morkaken med blod, såkalt akutt atherose. Akutt atherose minner om tidlige stadier av aterosklerose (”åreforkalkning”) og en overhyppighet sees ved svangerskapsforgiftning. Hvorvidt slike fettavleiringer også reflekterer en økt risiko for aterosklerotisk hjerte-karsykdom senere i livet er imidlertid ukjent og er gjenstand for videre forskning.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum


 

Publisert 28. nov. 2013 12:48