Disputas: Katariina Laine - Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Cand.med. Katariina Laine ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Obstetric anal sphincter injuries: Incidence, risk factors, consequences and prevention.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Abdul H. Sultan, Croydon University Hospital, Surrey, Storbritannia
2. opponent: Professor Bjørn Backe, Institutt for laboratoriemedisin, barne- og kvinnesykdommer, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Marie Ellstrøm Engh, Avdeling for obstetrikk og gynekologi ved Akershus universitetssykehus HF, Lørenskog og Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Anne Flem Jacobsen, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Anne Cathrine Staff, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I sin doktoravhandling har gynekolog Katariina Laine undersøkt skader av endetarmens lukkemuskel under fødsel. Denne skaden kan skje under hvilken som helst fødsel via skjeden, og skadefrekvensen varierer mellom land og fødeinstitusjoner, 1 til 6% av fødekvinner rammes. Forekomsten var økende i mange år i Norden. Etter 2004 har forekomsten av slike fødselsskader blitt redusert med 50% i Norge. Reduksjonen kom  etter at fødselshjelperne tok i bruk mer skånsomme forløsningsmetoder, som innebærer manuell beskyttelse av kvinnens underliv under siste delen av fødselen, mens barnets hode forløses. Laines studie viser at forekomsten av lukkemuskelskader ble halvert ved fødeavdelingen ved Ullevål, Oslo universitetssykehus i tidsrommet 2005-2010, uten at befolkningen av fødekvinner har endret seg vesentlig. Tilsvarende reduksjon av fødselsskader har ikke skjedd i nabolandene Danmark og Sverige.
Skade av endetarmens lukkemuskel kan føre til analinkontinens, dvs ufrivillig lekkasje av luft eller avføring. Slik inkontinens gir svært ubehagelige plager og kan føre til sosiale og hygieniske problemer samt redusert livskvalitet. Det er viktig å prøve å unngå lukkemuskelskade under forløsningen, fordi slik lukkemuskelskade er den viktigste årsaken for kvinnelig analinkontinens. I tillegg til analinkontinens, kan denne fødselsskaden forårsake smerte, ubehag og seksuell dysfunksjon. Denne studien viste at analinkontinens var vanligst blant kvinner som hadde gjennomgått en lukkemuskelskade ved en tidligere fødsel.
Doktorgradsarbeidet underbygger antakelsen om at forbedrede forløsningsteknikker og dermed færre lukkemuskelskader kan ha en positiv effekt på både kort- og langsiktig kvinnehelse. Færre slike fødselsskader vil trolig redusere forekomsten av analinkontinens hos kvinner i fertil alder.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum
 

Publisert 17. okt. 2013 13:08 - Sist endret 18. okt. 2013 09:12