Disputas: Kristin Romvig Øvergaard - Barne- og ungdomspsykiatri

Cand.med. Kristin Romvig Øvergaard ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Symptoms of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Emotional Disorders in Preschool Children.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Per Hove Thomsen, Institutt for klinisk medisin, Århus Universitet
  2. opponent: Overlege Helene Gjone, Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus HF Rikshospitalet, Oslo                          
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Christine Friestad, Enhet voksenpsykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Lars Tanum, Senter for rus- og avhengighetsforskning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Pål Zeiner, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Barne- og ungdomspsykiater og forsker Kristin Romvig Øvergaard har funnet at førskolebarn med ADHD symptomer oftere er engstelige og har vanskeligere for å regulere følelser sammenlignet med andre barn på samme alder. Økt kunnskap om psykiske vansker hos førskolebarn gir bedre mulighet for tidlig identifikasjon og hjelp til barna og deres familier.

Doktorgradsprosjektet er del av ADHD-studien, som er et samarbeid mellom Folkehelseinstituttet og Oslo Universitetssykehus. Studien har rekruttert barn gjennom den norske Mor Barn studien (MoBa) hvor mødrene har svart på spørreskjemaer om barnet ved flere tidspunkter etter fødsel, bl.a. da barna var 18 måneder gamle.  Totalt møtte 1195 treåringer til klinisk undersøkelse, og deres foreldre ble intervjuet.

I sin avhandling Symptoms of Attention Deficit/Hyperactivity Disorder and Emotional Disorders in Preschool Children har Kristin Romvig Øvergaard og hennes medarbeidere vist at ca. 1/3 av førskolebarna med ADHD symptomer også var engstelige, mens ca. ¼ hadde betydelige vansker med å regulere egne følelser. Videre fant de en signifikant sammenheng mellom symptomer på ADHD, engstelse og emosjonelle reguleringsvansker ved 18 måneders alder og ADHD og engstelse da barna var tre år.

Førskolebarn med ADHD symptomer og tilleggsvansker, slik som engstelse og emosjonelle reguleringsvansker, er i betydelig risiko for å utvikle kroniske problemer. Funnene rapportert i avhandlingen vil kunne bidra til økt forståelse og dermed tidligere identifikasjon av vansker hos barn i førskolealder.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum
 

Publisert 15. nov. 2013 13:07