Disputas: Pier Adelchi Ruffini - immunologi

Cand.med. Pier Adelchi Ruffini ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Translational Development of targeted DNA vaccines for idiotypes of B cell malignancies.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Hendrik Veelken, LUMC, Afdeling Hematologie, Leiden, Nederland
2. opponent: Overlege Arne Kolstad, Onkologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF Radiumhospitalet, Oslo
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Karl-Johan Malmberg, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Erik Dissen, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Bjarne Bogen, Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Oslo

Sammendrag

Doktoranden er en 47 år gammel italiensk lege. Han har sin medisinske grunnutdannelse fra universitetet i Milano i 1991. Han er videreutdannet som onkolog. Han har i tillegg betydelig forskningserfaring, blant annet gjennom forskningsopphold ved NCI i USA. Doktorgradsarbeidet er utført i professor Bjarne Bogen’s laboratorium ved Immunologisk Institutt, Centre for Immune Regulation og KG Jebsen Centre for Influenza Vaccine Research. Pier Ruffini var lønnet som stipendiat av Kreftforeningen men også av EU prosjektet VITAL. Doktoravhandlingen er fokusert på utvikling av vaksiner for benmargskreft (myelomatose) og kronisk lymfatisk leukemi. Kreftvaksinene inneholder en liten bit av kreftcellene, nærmere bestemt de variable deler av antistoffmolekyler som kreftcellene produserer. Disse variable regionene er unike for kreftcellene i hver enkelt svulst slik at man må lage en individbasert vaksine for hver enkelt pasient. Dette er arbeidskrevende men kan gjøres mye raskere når vaksinen konstrueres på DNA nivå, slik som Ruffini har gjort. Videre kan vaksinen gjøres mer effektiv ved å målstyres mot overflatestrukturer på celler som setter i gang immunresponser. Dette prinsippet har Pier Ruffini benyttet i sin konstruksjon av kreftvaksiner. Videre har doktoranden laget vaksinemolekyler for bruk i mennesket, men som kan testes ut i dyr før disse tas i bruk i pasienter.  Kreftvaksinene utviklet av Ruffini har gitt lovende funn i eksperimenter i mus, og resultatene vil være et godt grunnlag for videre utvikling mot virksomme kreftvaksiner i mennesket. 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum


 

Publisert 19. nov. 2013 13:17