Disputas: Sebastian Imre Sarvari - kardiologi

Cand.med. Sebastian Imre Sarvari ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Detection of subtle myocardial alterations by echocardiographic techniques for improved prognostic information in patients with heart disease.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Luigi Paolo Badano, Department of Cardiac, Thoracic and Vascular Sciences, University of Padua, Italia
2. opponent: Professor Knut Matre, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Bergen
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Pål Smith, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Lars Fjellbirkeland, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Thor Edvardsen, Kardiologisk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Sebastian Imre Sarvari viser i sin avhandling ”Detection of subtle myocardial alterations by echocardiographic techniques for improved prognostic information in patients with heart disease” at nye ultralydmetoder kan påvise nedsatt hjertefunksjon på et svært tidlig stadium i ulike pasientgrupper.

   Plutselig hjertedød på grunn av hjerterytmeforstyrrelser er en av de vanligste dødsårsakene i den vestlige verden og hos yngre skyldes ofte arvelige hjertesykdommer. En ny ultralydmetode kan forutsi hvilke pasienter som kommer til å få alvorlige hjerterytmeforstyrrelser. I avhandlingen undersøkes pasienter med arytmogen høyre ventrikkel kardiomyopati. Sykdommen er en av de vanligste arvelige lidelsene som leder til plutselig hjertedød. Studien viser at ujevn hjertekontraksjon målt med den nye metoden er en risikomarkør for å få hjerterytmeforstyrrelser. Metoden forbedrer utvelgelsen av pasienter med høy risiko for død slik at disse kan utstyres med hjertestarter.

   Omtrent 10% av alle hjertetransplanterte dør i løpet av første året etter operasjonen. Redusert funksjon i den transplanterte hjertet er den viktigste årsaken for død i denne pasientgruppen. I avhandlingen vises ved hjelp av en ny ultralydmetode at pasienter med redusert hjertefunksjon tidlig etter hjertetransplantasjon har økt risiko for død i løpet av første året. Tidlig identifisering av disse pasienter kan være en hjelp til å forebygge dødsfall.

   En av de vanligste utfordringene i kardiologien er vurdering av pasienter med mistenkt kransåresykdom. Sarvari og hans medarbeidere viser at nye ultralydmetoder kan identifisere pasienter med tette eller forsnevrede kransårer og dermed bedre seleksjonen av pasienter til invasiv hjerteundersøkelse.

   De nye metodene benyttet i avhandlingen vurderer hjertefunksjon mer nøyaktig enn dagens metoder. Metodene i avhandlingen kan brukes på de fleste moderne ultralydapparater, og kan derfor umiddelbart tas i bruk av landets hjertespesialister.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

Publisert 4. sep. 2013 10:59