Disputas: Cand.med. Marit Kristine Smedsrud - Kardiologi

Cand.med. Marit Kristine Smedsrud ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Assessment of incipient global myocardial dysfunction by speckle tracking echocardiography. Clinical studies with emphasis on patients with stable coronary artery disease and patients with chronic aortic regurgitation.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Overlege Jacob Eifer Møller, Hjertemedicinsk Klinik, Rigshospitalet, København, Danmark
2. opponent: Overlege Sigrun Halvorsen, Medisinsk klinikk, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål, Oslo
3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Kirsten Krohg-Sørensen, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Arnt Fiane, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Thor Edvardsen, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Marit Kristine Smedsrud viser i sin doktorgradsavhandling at man ved hjelp av speckle tracking-ekkokardiografi, en ultralydmetode basert på deformasjonsanalyser av myokard, kan påvise nedsatt hjertefunksjon på et svært tidlig stadium i utviklingen. Avhandlingen ” Assessment of incipient global myocardial dysfunction by speckle tracking echocardiography. Clinical studies with emphasis on patients with stable coronary artery disease and patients with chronic aortic regurgitation” er basert på studier av to ulike pasientgrupper; pasienter med stabil koronarsykdom og pasienter med kronisk aortainsuffisiens.

Hjerte-karsykdom er den hyppigste årsaken til død i Norge, og en av de vanligste utfordringene i kardiologien er vurdering av pasienter med mistenkt koronarsykdom. Smedsrud og hennes medarbeidere viser at speckle tracking-ekkokardiografi kan identifisere pasienter med tette koronarkar og dermed bedre seleksjonen av pasienter til invasiv undersøkelse. Det aktuelle arbeidet påviser også en sammenheng mellom konsentrasjonen av troponin I og NT-proBNP i blodet og hjertefunksjonen målt med speckle tracking-ekkokardiografi hos pasienter med stabil koronarsykdom.

En annen utfordring i kardiologien er å bestemme optimalt tidspunkt for kirurgi hos pasienter med klaffesykdom. Hos én av fire pasienter er hjertefunksjonen nedsatt før man får symptomer. I dag finnes det ingen etablert metode for å påvise endringer i hjertefunksjonen før irreversibel skade er oppstått.  Smedsrud og hennes medarbeidere viser ved hjelp av speckle tracking-ekkokardiografi at en stor andel av pasienter med kronisk stor aortainsuffisiens og tilsynelatende normal hjertefunksjon allerede har skader i hjertemuskulaturen som ikke kan reverseres, og dermed kanskje opereres for sent. Disse funnene utfordrer tradisjonelle operasjonskriterier hos klaffepasienter og kan potensielt bedre timingen av klaffeoperasjoner.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum

Publisert 26. mars 2013 12:26