Disputas: Ying Wang - Lungemedisin

Cand.med. Ying Wang ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Acute exacerbation of COPD: length of hospital stay, readmission rates and patients’ experience of a hospital at home programme - A combined quantitative and qualitative approach.

Tid og sted for prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Ernst Omenaas, Forskings- og utviklingsavdelinga, Haukeland universitetssjukehus, Bergen
2. opponent: Førsteamanuensis Sidsel Tveiten, Institutt for helse, ernæring og ledelse, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo
3. medlem av bedømmelseskomitéen: Professor Ole Henning Skjønsberg, Medisinsk klinikk, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Lars Fjellbirkeland, Hjerte-, lunge- og karklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Postdoktor Torbjørn Saksenvik Haugen, Helse Sør-Øst kompetansesenter for helsetjenesteforskning, Akershus universitetssykehus HF, Lørenskog

Sammendrag

Kronisk obstruktiv lungesykdom (KOLS) er blitt en hyppig forekommende sykdom og mange pasienter har hyppige akutte forverringer. Alvorlig forverring av KOLS som krever sykehusinnleggelse, er mest vanlig ved langkommet sykdom og medfører betydelige negative konsekvenser for både pasienter og samfunnet. Liggetiden ved KOLS-forverring er ofte lang og fare for reinnleggelser er stor.

I denne avhandlingen inngår en studie som omhandler potensielle predisponerende faktorer for lang hospitaliseringstid  (>11 dager) ved akutt KOLS-forverring og en studie som har sammenlignet reinnleggelsesrater mellom pasienter behandlet for KOLS-forverring ved  en lungeavdeling  og andre  typer indremedisinske avdelinger. Videre har Ying Wang og medarbeidere ved hjelp av kvalitativ forskning studert pasienters erfaring med sykehusbehandling i hjemmet (”Hospital at Home”) ved akutt KOLS-forverring. I slike tilfeller blir pasientene, etter initial stabilisering på sykehus, behandlet hjemme med tett oppfølging fra sykehuspersonell.

Studienes resultater indikerer at samtidig forekomst av annen sykdom enn KOLS, alvorlig forverring med forstyrrelser i gassutvekslingen, generell ernæringsstatus og ukedager for innleggelsen (torsdag-lørdag) er forbundet med økt risiko for forlenget sykehusopphold. Videre har pasienter behandlet ved en lungeavdeling ikke færre reinnleggelser påfølgende år etter utskrivningen enn tilsvarende pasienter behandlet ved andre indremedisinske avdelinger. KOLS-pasientenes erfaringer med sykehusbehandling i hjemmet er generelt gode og de opplevde behandlingsopplegget som trygt. De ga også uttrykk for at informasjonen de fikk under hjemmebehandlingen var individuelt tilpasset og hjalp dem til å håndtere KOLS-sykdommen i hverdagen på en hensiktsmessig måte.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Johan Martin Hindrum


 

Publisert 25. nov. 2013 08:55