Disputas: Kashif Waqar Faiz - Nevrologi

Cand.med. Kashif Waqar Faiz ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Prehospital delay and patient knowledge in acute cerebrovascular disease.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Halvor Næss, Klinisk institutt 1, Universitetet i Bergen
  2. opponent: Professor Knut Fredriksen, Akuttmedisinsk-anestesiologisk forskningsgruppe, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Jarlis Wesche, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Stein-Erik Utvåg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Førsteamanuensis Ole Morten Rønning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Forsinkelse og kunnskap hos pasienter med hjerneslag

Lege og forsker Kashif Waqar Faiz har undersøkt årsaker til forsinket innleggelse og kunnskap om symptomer og risikofaktorer blant pasienter med hjerneslag.

Hjerneslag er et alvorlig og økende folkehelseproblem, og ved et stort hjerneslag forsvinner 2 millioner nerveceller per minutt. Intravenøs trombolytisk (blodproppoppløsende) behandling er en trygg og effektiv behandlingsform, men på grunn av et snevert tidsvindu på 4,5 timer fra symptomdebut får kun et fåtall av pasientene slik behandling. Den vanligste årsaken er prehospital forsinkelse, det vil si forsinket ankomst til akuttmottaket etter symptomdebut.

I sin avhandling Prehospital delay and patient knowledge in acute cerebrovascular disease har Kashif Waqar Faiz og medarbeidere undersøkt årsaker til prehospital forsinkelse og pasientenes kunnskap om symptomer og risikofaktorer ved hjerneslag. Til sammen 440 pasienter ble inkludert. Gjennomsnittlig prehospital forsinkelse var på tre timer, hvorav omtrent halvparten var tiden fra symptomdebut til første medisinske kontakt. Kun 7.6 % av pasientene fikk intravenøs trombolytisk behandling. Raskere innleggelse var relatert til ung alder, ambulansetransport og mer uttalte symptomer. Henholdsvis 17 og 14 % av pasientene kjente til de tre vanligste symptomene ved hjerneslag (ansiktslammelse, nedsatt kraft i arm og språkvansker) og minst to av tre vanlige risikofaktorer (høyt blodtrykk, røyking og diabetes).  

Resultatene tyder på at altfor mange pasienter med akutt hjerneslag kommer for sent til sykehus, noe som blant annet skyldes lite kunnskap om hjerneslag og om nødvendigheten av å komme raskt til sykehus. Pasienter som tidligere hadde vært innlagt med hjerneslag kom ikke tidligere enn andre, noe som kan tyde på at helsepersonell ikke informerer godt nok om risikofaktorer og symptomer ved hjerneslag og om at tid er av avgjørende betydning for utfallet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

 

Publisert 26. aug. 2014 09:34 - Sist endret 26. aug. 2014 14:11