Disputas: Mats Fredriksen - Psykiatri

Cand. med. Mats Fredriksen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Long-term pharmacotherapy of adults with Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder (ADHD): A literature review and clinical study.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Postdoktor Ylva Ginsberg, Institutionen får medicinsk epidemiologi och biostatistik, Karolinska Institutet, Stockholm, Sverige
  2. opponent: Postdoktor John Olav Roaldset, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Steinar Lorentzen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor emeritus Lars Weisæth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Dawn E. Peleikis, Akershus Universitetssykehus, Alna DPS, Lørenskog

Sammendrag

Etter gjennomgang av rådende kunnskap om lengre tids bruk av ADHD-medisiner har lege og forsker Mats Fredriksen ved Sykehuset i Vestfold undersøkt voksne pasienter med ADHD som fikk legemidler for første gang. Undersøkelsen som gikk over ett år, viste at mange foretrakk å bruke ADHD-medisiner over tid, og at bedring hos mange var knyttet til lengre tids medisinering. Avhandlingen omfatter tre studier: 1) en sammenfatning av forskning på farmakologisk langtidsbehandling; 2) en studie av sammenhenger mellom barne-ADHD-symptomer og avbrutt skolegang og lang tids arbeidsuførhet blant 250 voksne ADHD pasienter, og 3) en naturalistisk studie av ett års behandling med ADHD-medisiner av de samme pasientene.

Et fåtall kontrollerte studier i litteraturen har varighet over 24 uker. Noen åpne studier er utført ved forlengelse av en innledende kontrollert korttidsstudie. Selv om studiene kunne tyde på at lengre tids medikasjon var relatert til bedring av symptomer og funksjon, og lavere risiko for rusbruk, ulykker og kriminalitet, var det klart uttrykt behov for mer kunnskap om nytte og trygghet ved lengre tids behandling av voksne med ADHD. 

Blant de 250 ADHD-pasientene som ble undersøkt, hadde om lag 56% ikke fullført videregående skole, og 51% hadde vært arbeidsuføre i minst ett år. Høyere grad av hyperaktivitet-impulsivitet i barnealder var relatert til manglende gjennomføring av videregående skole, mens vedvarende høy grad av oppmerksomhetsvansker eller annen psykisk lidelse, var forbundet med lengre tids arbeidsuførhet.

Ved ett år oppfølging på behandling (232 pasienter) brukte 70 % av pasientene fortsatt ADHD-medisin. Pasienter som beholdt sin medikasjon, viste markert større tilbakegang av ADHD-symptomer og bedring av funksjonsmål enn de som hadde sluttet. Forekomst av annen psykisk lidelse, eller bivirkninger av medisinen, var assosiert med lavere grad av bedring. Ingen alvorlige bivirkninger ble observert.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 3. juni 2014 09:14 - Sist endret 3. juni 2014 09:29