Disputas: Eline Bredal Furenes - Kardiovaskulær sykdom

Cand.med. Eline Bredal Furenes ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Studies on matrix metalloproteinases in atherosclerosis and coronary heart disease.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Johann Wojta, Medical University of Vienna, Østerrike
  2. opponent: Professor Kirsten Bjørklund Holven, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Theis Tønnessen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Kjetil Steine, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ingebjørg Seljeflot, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Tross betydelig forskning rundt årsaker til utvikling av aterosklerotisk hjertesykdom, er dette kompliserte og sammensatte prosesser som fremdeles ikke er fullstendig forstått. Aterosklerose med plakkruptur er en nøkkelprosess ved utvikling av hjerteinfarkt. Eline Bredal Furenes har i sitt doktorgradsarbeid, utført ved Senter for klinisk hjerteforskning, Hjertemedisinsk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Ullevål, forsket på utvalgte biomarkører, metalloproteinaser, som deltar i ateroskleroseprosessen og plakkruptur. Ved å analysere nivåene av disse markørene i sirkulasjonen kan deres betydning ved koronar hjertesykdom belyses. Resultatene i doktorgradsarbeidet forsterker hypotesen om at metalloproteinaser er involvert i prosessen, og vil kunne bli nyttige redskaper for å identifisere individer med høyere risiko for kardiovaskulære hendelser.

Furenes og medarbeidere har i 4 originalartikler, publisert i internasjonale tidsskrifter, studert matrix metalloproteinase-9 (MMP-9), tissue inhibitor of matrix metalloproteinase-1 (TIMP-1), extracellular matrix metalloproteinase inducer (EMMPRIN) og pregnancy associated plasma protein A (PAPP-A) i tre ulike populasjoner. Hos eldre menn med høy risiko for hjertesykdom viser undersøkelsene i avhandlingen at de som røyker har høyere verdier av MMP-9, og at MMP-9 hos pasienter med høye triglyserider var en uavhengig prediktor for kardiovaskulære hendelser. En gruppe med hjerteinfarkt hadde høyere verdier av både MMP-9 og PAPP-A sammenlignet med pasienter med stabil angina pectoris, hvor begge gruppene fikk gjennomført PCI (kateterbasert åpning av koronararterie). I vår tredje populasjon ble pasienter med akutt hjerteinfarkt som fikk transplantert egne stamceller i infarktområdet undersøkt, og sammenlignet med tilsvarende pasienter uten slik transplantasjon. Undersøkelsene viser at de med større infarkter, målt biokjemisk og ved billedteknikk, har høyere verdier av MMP-9, men at stamcellebehandling ikke hadde noen effekt.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 2. des. 2014 09:49 - Sist endret 2. des. 2014 10:36