Disputas: Sigrid Groven - Traumatologi

Cand.med. Sigrid Groven ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Perfomance assessment of a major Scandinavian trauma center during implementation of a dedicated trauma service.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Docent Per Örtenwall, Försvarsmedicincentrum, Försvarsmakten, Frölunda, Sverige

2. opponent: Avdelingsleder Kari Schrøder Hansen, Den norske legeforening, Oslo

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Erik Fosse, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Petter Andreas Steen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Christine Gaarder, Oslo universitetssykehus HF

Sammendrag

Flere overlever etter alvorlige skader.

Kirurg og forsker Sigrid Groven har funnet at flere alvorlig skadde pasienter overlever på grunn av bedret traumebehandling på Oslo universitetssykehus Ullevål  fra 2005 og utover.

Alvorlig skade er den hyppigste dødsårsaken i den yngre delen av befolkningen, og blødning fra bukorganer som lever, milt og store blodårer er ofte medvirkende.

En godt fungerende behandlingskjede fra skadested via sykehus til rehabilitering er avgjørende for økt overlevelse og best mulig funksjonsnivå etter skade. Mange pasienter har skader som kan ferdigbehandles på lokalsykehus, mens de hardest skadde pasientene bør legges inn på et traumesenter som Ullevål sykehus.

I avhandlingen “Performance assessment of a major Scandinavian trauma center during implementation of a dedicated trauma service” har Sigrid Groven og medarbeidere vist at økt fokus på tverrfaglig samarbeid og forbedring av behandlingsprosesser gir færre dødsfall. Data fra mer enn 7000 pasienter som ble innlagt på Ullevål sykehus og tatt i mot av traumetemaet ble undersøkt. Konsekvensene av alvorlig skade er dramatiske for dem som rammes, og den sosioøkonomisk belastningen for samfunnet som helhet er betydelig. Resultatene i avhandlingen understøtter behovet for økt innsats  slik at gode systemer for håndtering av alvorlig skadde sementeres i alle helseregionene.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 
 

Publisert 15. mai 2014 12:42 - Sist endret 16. mai 2014 08:23