Disputas: Camilla Haavaldsen - Fødselshjelp og kvinnesykdommer

Cand. med. Camilla Haavaldsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Fetal death: high maternal age at childbirth and the placenta.

Prøveforelesning

Se prøveforeslesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Docent Ulla-Britt Wennerholm, Institutionen för kliniska vetenskaper, Göteborgs Universitetet, Göteborg, Sverige
  2. opponent: Direktør Camilla Stoltenberg, Nasjonalt folkehelseinstitutt, Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Guttorm Haugen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Britt Ingjerd Nesheim, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Anne Eskild, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag:

Eldre mødre har en økt risiko for at fosteret skal dø i mors mage. Hvorfor det er slik vet man ikke. Man har også liten kunnskap om når i svangerskapet eldre mødre har høyest risiko for dødfødsel. I avhandlingen ”Fetal death: high maternal age at childbirth and the placenta” har Camilla Haavaldsen og medarbeidere forsket på eldre mødre og deres risiko for å føde et dødt barn. Ved hjelp av tall fra Medisinsk fødselsregister fant man at kvinner som er 40 år og eldre har en økt risiko for dødfødsel tidlig i svangerskapet og til termin. Risikoen for å føde et dødfødt barn var mer uttalt blant de eldste mødrene i årene 1967-1986, sammenliknet med årene 1987-2006. Dette kan ha en sammenheng med en forbedret fødselsomsorg i nyere tid.

Morkaken har en viktig funksjon i å forsørge fosteret med oksygen og næring, og morkakesvikt er en viktig årsak til fosterdød. Det antas at eldre mødre har en økt risiko for morkakesvikt. Morkakens vekt kan være en indikator på dens funksjonsevne. Haavaldsen og medarbeidere undersøkte derfor om morkakevekten varierer i svangerskap med levende og døde avkom. Risikoen for dødfødsel var økt dersom morkaken var liten i forhold til barnets fødselsvekt. Dette var særlig uttalt til termin. I svangerskap med fødsel før termin (før svangerskapsuke 37) fant man i tillegg en noe økt risiko for å føde et dødfødt barn dersom morkaken var stor i forhold til barnets fødselsvekt. Man fant også at morkakens vekt øker med kvinnens alder, og at eldre mødre har større morkaker i forhold til barnets fødselsvekt.

Små morkaker har sannsynligvis en redusert kapasitet til å forsørge fosteret med oksygen og næring. Funksjonsevnen til de store morkakene er ukjent. Haavaldsen og medarbeidere tror de store morkakene kan være et uttrykk for en generell oksygenmangel, og at de store morkakene hos eldre mødre har en kompensatorisk vekst for å kunne forsørge fosteret tilstrekkelig.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 21. mai 2014 08:38 - Sist endret 21. mai 2014 08:40