Disputas: Anne-Kari Johannessen - Helsetjenesteforskning

Cand.polit. Anne-Kari Johannessen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (Philosophiae doctor): The role of an intermediate unit in a clinical pathway.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1.opponent: Førsteamanuensis May-Lill Johansen, Det helsevitenskapelige fakultet Institutt for Samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø.

2. opponent: Professor Inger Signe Johansson, Avdeling for helse, omsorg og sykepleie, Høgskolen i Gjøvik.

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Marit Mengshoel, Avdeling for helsefag, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo.

 

Leder av disputas

Førsteamanuensis Eli Berg, Klinikk for helsetjenesteforskning og psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Seniorforsker Sissel Steihaug, Avdeling helse, SINTEF Teknologi og samfunn.
 

Sammendrag

De senere år er det etablert en rekke spesialiserte korttidsenheter for eldre pasienter som er for dårlige til å greie seg hjemme etter utskriving fra sykehus. Ifølge sykepleier og forsker Anne-Kari Johannessen er en slik “midt imellom enhet” ikke en hensiktsmessig organisering av helsetjenesten for eldre.

I sin avhandling studerte Johannessen rollen til en intermediær enhet i et klinisk pasientforløp. Enheten tok imot eldre pasienter med somatiske lidelser som var ferdig utredet på sykehus, men som fortsatt hadde behov for helsetjenester før utskriving til eget hjem. Enheten var et samarbeidsprosjekt mellom fire kommuner og et universitetssykehus. Denne kvalitative doktorgradsstudien belyste implikasjoner enheten hadde for samarbeid mellom helsepersonell ansatt i kommunene, sykehuset og den intermediære enheten.

Resultatene viste at det var vanskelig å implementere et nytt tilbud i ent etablert helsetjeneste. Mye tid gikk med til gjentatte forhandlinger og uenighet helsepersonellet imellom om hva som var ”riktige” pasienter for enheten. I perioder var det vanskelig i finne tilstrekkelig antall ”riktige” pasienter til å utnytte enhetens kapasitet. Helsepersonellet hadde ulike oppfatninger om hva enhetens funksjon var og burde være. Samarbeidspartnerne forholdt seg til ulike lovverk, oppgaver og mål, noe som kompliserte klinikernes samarbeid. Det syntes vanskelig for samarbeidspartnerne å utvikle felles overordnede mål og se sitt eget tjenestetilbud som en del av en sammenhengende tjeneste. Pasientene var stort sett fornøyde med oppholdet i enheten og syntes de fikk omsorgsfull behandling og pleie. Flere pasienter etterlyste mer individuell tilpasset opptrening og opplevde det utrygt å ikke ha en ”24 timers” lege tilstede. Pasientene erfarte overgangen til eget hjem som vanskelig.

 

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

Publisert 28. feb. 2014 11:25 - Sist endret 3. mars 2014 07:27