Disputas: Jørn Isaksen - Medisin/Habilitering

Cand. san. Jørn Isaksen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Aspekter ved autismespekter forstyrrelser – epidemiologi, utredning og behandling.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Senior professor Bruno Hägglöf, Institutionen för klinisk vetenskap, Umeå universitet, Sverige

2. opponent: Professor Kristian Sommerfelt, Klinisk institutt 2, Universitetet i Bergen

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Thor Willy Ruud Hansen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Petter Strømme, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Dr. med. Ola H. Skjeldal, Gillberg Nevropsykiatriske senter, Sahlgrenska akademi, Gøteborg Universitet.

Sammendrag

Flere barn med autisme

Forsker Jørn Isaksen ved Sykehuset Innlandet HF dokumenterer en langt høyere forekomst av autismespekter forstyrrelser enn tidligere antatt.

Autisme er en gjennomgripende funksjonshemming som får store konsekvenser for de som rammes og deres familier. Mange vil ha behov for livslang oppfølging.  De siste 12 årene har det vært en tidobling av barn med diagnosen autismespekter forstyrrelser. Det viser en ny undersøkelse som inkluderer ca 31.000 barn i Hedmark og Oppland

Nyere internasjonale undersøkelser viser at det har vært ent stor økning i rapporter om autisme og autismebeslektede lidelser. Årsakene til økningen er ikke klarlagt, men påvirkning av miljøgifter, prenatale infeksjoner, immunologiske reaksjoner, vaksiner og genetiske forhold er av faktorer som er nevnt.  Mye tyder på at det har vært en kraftig underrapportering i Norge, og at mange av den grunn ikke får den oppfølging de har behov for.

Målet med undersøkelsen har primært vært å kartlegge antallet barn med autisme. Resultatet viste en forekomst av autismespekter forstyrrelser på noe over en halv prosent i Hedmark og Oppland. I om lag 90 prosent av de tilfellene som har blitt avdekket i undersøkelsen er årsaken til autismen ukjent

Det å ha oversikt over omfanget av autisme har stor betydning for dimensjonering av fremtidige tiltak for mennesker med autisme, gi økt presisjonen i diagnostisk arbeid og bedret tjenestetilgang til foreldre med barn med ulike former for autismespekter forstyrrelser. Det er avgjørende å få riktig hjelp så tidlig som mulig. Desto tidligere barna får diagnosen, desto bedre blir mulighetene for å gi dem de tiltakene som skal til for at de skal få et bedre liv.

Problemet oppstår dersom tiltak og oppfølging av disse barna er dimensjonert for et lavere antall barn en det som faktisk finnes.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 8. apr. 2014 09:41 - Sist endret 22. apr. 2014 14:52