Disputas: Michael Hermann Bernhard Lensing - Psykiatri

Master of Arts Michael Hermann Bernhard Lensing ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in adults: A study of treatment and outcome in different age groups.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Associate professor Søren Dalsgaard, Center for registerforskning, Aarhus Universitet, Danmark
  2. opponent: Overlege Terje Torgersen, Institutt for nevromedisin, St. Olavs hospital, Trondheim
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Øivind Ekeberg, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Sven Ivar Walaas, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor emeritus Stein E. Opjordsmoen Ilner, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Voksne med ADHD bør behandles i mer enn 2 år

Spesialpedagog, MA og forsker Michael B. Lensing har vist at behandling av voksne med ADHD i mer enn 2 år var assosiert med bedre fungering enn kortere behandling.

ADHD er en hyppig forekommende nevropsykiatrisk tilstand som begynner i barndommen og for mange fortsetter inn i voksen alder. Medikamentell behandling, oftest med sentralstimulerende legemidler, er en av hjørnesteinene i behandling av tilstanden. Imidlertid er kunnskap om nytteverdien av slik behandling over lengre tid mangelfull hos voksne med ADHD. Videre finnes det lite kunnskap om forløp av ADHD hos middelaldrende og eldre voksne.

I sin avhandling Attention-Deficit/Hyperactivity Disorder in adults: A study of treatment and outcome in different age groups har Michael B. Lensing studert to utvalg av voksne med ADHD i ulike aldersgrupper som i perioden 2008-2010 ble undersøkt med spørreskjema. Formålet med studien var å undersøke voksne med ADHD etter lengre tids behandling samt å studere medikamentell behandling og livskvalitet hos voksne med ADHD 50 år og eldre. 4-6 år etter behandlingsstart rapporterte et flertall av deltakerne pågående medikamentell behandling for ADHD. Gruppen som var blitt behandlet i mer enn to år rapporterte signifikant bedre fungering enn gruppen som var blitt behandlet i to år eller kortere. Allmennleger og deres pasienter med ADHD rapporterte i svært liten grad misbruk av sentralstimulerende legemidler. Legene og voksne med ADHD var i stor grad enige om den medikamentelle behandlingen, men ikke når det gjaldt den ikke-medikamentelle behandling. Eldre voksne med ADHD oppga betydelig dårligere livskvalitet sammenlignet med normalbefolkningen. Samsykelighet, alvorlig ADHD symptomatologi og arbeidsledighet var assosiert med dårligere funksjon.

Studiens funn tyder på at medikamentell behandling i mer enn 2 år bør anbefales når slik behandling gir bedring uten alvorlige bivirkninger.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

.
 

Publisert 22. mai 2014 10:20 - Sist endret 22. mai 2014 10:57