Disputas: Morten Hagness - Transplantasjonskirurgi

Cand. med. Morten Hagness ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Liver Transplantation for Colorectal Liver Metastases - Clinical and Immunological Considerations.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor René Adam, Faculty of Medicine, Paris-Sud University, Villejuif, Frankrike

2. opponent: Professor Charles Rosen, Department of General Surgery, Mayo Clinic College of Medicine, Rochester, MN, USA

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Johanna Olweus,Seksjon for immunologi, Institutt for kreftforskning, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Kristian Bjøro, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Aksel Foss, Avdeling for transplantasjonsmedisin, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Transplantasjonskirurg og forsker Morten Hagness har studert levertransplantasjon som behandling for spredning fra tykk- og endetarmskreft til lever. Denne kreftformen er vanlig og sprer seg ofte til lever. Hvis man ikke får fjernet spredningen kirurgisk lar sykdommen seg ikke kurere. I SECA studien ble levertransplantasjon utført som behandling for denne tilstanden. Av de 21 pasientene i studien var 6 av 10 fortsatt i live etter 5 år og 7 pasienter var uten tegn til kreft. Uten levertransplantasjon ville sannsynligvis mindre enn 1 av 10 være i live etter 5 år. Studien er enestående internasjonalt.

Donorlevere er en begrenset ressurs og det er viktig at nye indikasjoner for lever-transplantasjon har gode langtidsresultater. I SECA materialet fant man faktorer som vil gjøre det mulig å plukke ut de pasientene som har mest nytte av levertransplantasjon. Dette vil bedre langtidsresultatene ytterligere. Mange av pasientene fikk tilbakefall av kreftsykdommen etter transplantasjon. Spredning til lungene viste seg å vokse langsomt og de lot seg ofte fjerne kirurgisk. Det viste det seg at noen hadde lungespredning alt på transplantasjonstidspunktet uten at det var negativt for overlevelsen. Spredning til den nye leveren forekom bare som ledd i spredning til flere organer og var et dårlig prognostisk tegn.

Levertransplanterte må stå på livslang immundempende behandling for å unngå avstøtning av donorleveren. Dette er et tveegget sverd siden immunsystemet er viktig for bekjempelse av kreftceller. Regulatoriske T-celler virker hemmende på andre immunceller og det er potensielt gunstig å kunne kontrollere dem både når det gjelder transplantasjon og kreftbehandling. Mekanismen for hemmingen er imidlertid ikke kjent. Dr. Hagness og kollegaer har gjort studier av forutsetningene for at regulatoriske T-celler skal bli hemmende og hvordan disse cellene reagerer på immunhemmende behandling. Et nytt funn her er at halvparten av friske mennesker har aktiverte regulatoriske T celler.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

 

Publisert 24. apr. 2014 12:08 - Sist endret 29. apr. 2014 10:05