Disputas: Randi Opheim - Gastroenterologi

M. Sc. Randi Opheim ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Use of complementary and alternative medicine, fatigue, and personal resources in patients with inflammatory bowel diseases. Two cross-sectional descriptive studies.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Curt Tysk, Sektionen för Gastroenterologi, Universitetssjukhuset i Örebro, Sverige

2. opponent: Lektor Lena Oxelmark, Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska Akademin, Göteborgs Universitet, Sverige

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Anne-Marie Aas, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Ragnhild Hellesø, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Bjørn Moum, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Inflammatorisk tarmsykdom (IBD) er kroniske betennelsessykdommer i fordøyelseskanalen som vanligvis debuterer i ung alder. Sykdommene har ofte et uforutsigbart sykdomsforløp som kan være utfordrende å leve med for mange pasienter.

I sin doktorgradsavhandling har forsker Randi Opheim kartlagt bruk av komplementær og alternativ medisin (KAM) blant pasienter med IBD. Hun har videre undersøkt i hvilken grad det å være sliten, uopplagt, og ha mangel på overskudd (fatigue) innvirker på dagliglivet, og målt mestringsressurser ("opplevelse av sammenheng i tilværelsen" og "mestringsforventning"). To grupper av IBD pasienter ble undersøkt: et populasjonsbasert utvalg av IBD pasienter fulgt fra diagnosetidspunkt og et utvalg av pasienter som ble inkludert ved en oppfølgingskontroll på gastromedisinske poliklinikker ved sykehus i Norge.

I det populasjonsbaserte utvalget hadde 30 % brukt KAM for sin tarmsykdom minst en gang siden de fikk diagnosen og 7,5 % hadde brukt KAM siste 6 måneder. I den polikliniske pasientgruppen var det 49 % som hadde brukt KAM minst en gang de siste 12 måneder. KAM bruk var vanligst  blant kvinner, yngre pasienter, blant de med høyere utdanningsnivå, blant de som rapporterte bivirkninger fra medisiner og de som rapporterte tilleggsykdommer.

Trettini prosent av IBD pasientene rapporterte at fatigue innvirket på dagliglivet i høy grad. Sykdomsaktivitet, bruk av KAM og røyking var forbundet med høy grad av fatigue. Høy mestringsforventing var forbundet med sterk "opplevelse av sammenheng" og høy grad av fatigue var forbundet med svakere "opplevelse av sammenheng".

Avhandlingens resultater viser at KAM bruk er vanlig blant IBD pasientene og en høy andel opplever at fatigue innvirker på dagliglivet. Behandlingstilbudet til denne pasientgruppen bør i  tillegg til medisinsk behandling ha fokus på psykososiale faktorer som kan ha betydning for det å leve med kronisk tarmsykdom.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 9. apr. 2014 09:17 - Sist endret 10. apr. 2014 09:14