Disputas: Ane Kristine Kongsgaard Rud - Lungekreft

Cand.med. Ane Kristine Kongsgaard Rud ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Prognostic biomarkers and disseminated tumor cells in early stage non-small cell lung cancer

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Roy Martin Bremnes, Institutt for klinisk medisin, Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø
  • 2. opponent: Clinical Associate Professor Eric Santoni-Rugiu, Insitut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet, Danmark
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Inger Nina Farstad, Avdeling for patologi, Klinikk for diagnostikk og intervensjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Stein Olav Kvaløy, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Avdelingsleder Gunhild M. Mælandsmo, Avdeling for tumorbiologi, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet.

Sammendrag

Lege Ane Kongsgaard Rud har i denne avhandlingen fokusert på identifisering av faktorer som har sammenheng med og kan forutsi pasientenes videre sykdomsforløp og prognose (prognostiske biomarkører) i ikke-småcellet lungekreft (NSCLC). NSCLC er den vanligste årsaken til kreft-relatert død i Norge. Til tross for operasjon med kurativt siktemål får en stor andel pasienter med tidlig stadium NSCLC tilbakefall. Identifisering av biomarkører kan gi oss muligheten til å forutsi hvilke pasienter som har høy risiko for tilbakefall og som således bør få behandling med cellegift etter operasjon. Svulstens uttrykk av proteiner som er involvert i spredningsprosessen, eller tilstedeværelsen av kreftceller i benmargen, er interessante eksempler på slike biomarkører. Som utgangspunkt for dette arbeidet er det benyttet svulstvev, blod og benmarg fra pasienter med NSCLC som er operert ved Oslo Universitetssykehus. Avhandlingen bygger på tre publisterte artikler som omfatter to delprosjekter. I det første har man undersøkt den kliniske betydningen av proteinene S100A4, osteopontin og ephrin-A1 (proteiner involvert i spredningsprosessen) ved bruk av cellelinjer samt ved immunfarging av vev fra primærsvulster. Det ble vist at høyt uttrykk av osteopontin var sterkt forbundet med dårligere prognose, og osteopontin kan derfor potensielt benyttes som biomarkører for å velge ut pasienter med høy risiko for tilbakefall, som bør få cellegiftbehandling etter operasjon. Det andre delprosjektet fokuserte på deteksjon av kreftceller i benmargen hos pasienter med tidlig stadium NSCLC. Dette er celler som har løsrevet seg fra sin primærsvulst, og funn av slike celler vil kunne være et tidlig tegn på spredning. Dette ble undersøkt med to forskjellige metoder, men man fant ingen prognostisk betydning av tilstedeværelsen av slike celler. Resultatene fra avhandlingen bidrar til økt molekylær forståelse som igjen kan føre til forbedringer innenfor diagnostikk og behandling av NSCLC.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud
 

Publisert 30. mai 2014 14:16 - Sist endret 12. juni 2014 10:40