Disputas: Hege Therese Størksen - Psykisk helse og epidemiologi

Cand.psychol. Hege Therese Størksen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Fear of childbirth, mental health, and obstetric outcome: a population-based cohort study.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Docent Birgitta Wickberg, Psykologiska Institutionen, Göteborgs universitet, Sverige
  2. opponent: Professor Johanne Sundby, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Postdoktor Viva Combs Thorsen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Marit Lieng, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Malin Eberhard-Gran, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Fødselsangst

Psykolog Hege Therese Størksen har studert risikofaktorer for fødselsangst og hvilken betydning slik angst har for at kvinner får planlagt keisersnitt.

I sin avhandling “Fear of childbirth, mental health and obstetric outcome: a population-based cohort study”, har Størksen og medarbeidere undersøkt over 4000 gravide kvinner ved Kvinneklinikken, Akershus Universitetssykehus. Åtte prosent av kvinnene i studien rapporterte fødselsangst. Kvinner som i utgangspunktet var plaget av angst eller depresjon hadde en økt risiko for fødselsangst, særlig hvis de var plaget av både angst og depresjon samtidig. Majoriteten av kvinnene med fødselsangst hadde imidlertid ingen andre psykiske plager. Kvinner som hadde opplevd fødselskomplikasjoner hadde økt risiko for å utvikle fødselsangst i påfølgende svangerskap. Subjektiv fødselsopplevelse hadde imidlertid en større betydning for utvikling av fødselsangst enn de objektive hendelsene og de objektive hendelsene var ofte ikke i samsvar med den subjektive opplevelsen.  Demografiske og psykososiale faktorer som høy utdanning, svak sosial støtte og det å være førstegangsfødende ble identifisert som uavhengige risikofaktorer for utvikling av fødselsangst. Fødselsangst førte ofte til ønske om keisersnitt, men likevel fødte de fleste av disse kvinnene vaginalt.  En tidligere negativ fødselsopplevelse hadde derimot en sterk betydning for om kvinnen valgte planlagt keisersnitt eller ei.

Resultatene tyder på at fødselsangst er vanlig. Fødselsangst rammer ikke bare de som er psykisk sårbare, selv om angst og depresjon er det mest fremtredende helseproblemet blant noen av disse kvinnene. Den subjektive forløsningsopplevelsen er helt sentral i forhold til både utvikling av fødselsangst og i forhold til risikoen for planlagt keisersnitt i senere svangerskap. Subjektiv opplevelse er ikke nødvendigvis assosiert med faktiske obstetriske hendelser. Viktigheten av å bidra til at kvinnen føler seg trygg, og ivaretatt må derfor understrekes.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

 

Publisert 4. des. 2014 09:18 - Sist endret 17. des. 2014 11:18