Disputas: Ida Frugård Strøm - Epidemiologi

MA Ida Frugård Strøm ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Violence in adolescence and later work marginalization? A prospective study of physical violence, sexual abuse and bullying in 15-year olds and marginalization from work in young adulthood.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Carl Göran Svedin, Institutionen för klinisk och experimentell medicin, Linköpings universitet, Sverige
  2. opponent: Forsker Christer Hyggen, Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring, Høgskolen i Oslo og Akershus, Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Hanne Flinstad Harbo, Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo

Leder av disputas

Professor Drude Merete Fugelseth, Institutt for klinisk medisin, Universitet i Oslo

Hovedveileder

Forsker Siri Thoresen, Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress, Oslo

Sammendrag

Stipendiat og forsker, Ida Frugård Strøm, har studert sammenhengen mellom voldseksponering i ungdomsskolen og arbeidsmarginalisering som ung voksen.

Hun fant at ungdom som ble utsatt for fysisk vold, seksuelle overgrep og/eller mobbing i  ungdomskolen presterte dårligere i ungdomsskolen. De hadde også økt sannsynlighet for å droppe ut av videregående skole sammenliknet med elever som ikke hadde blitt utsatt for slike overgrep. Dette gjaldt spesielt for elever som var utsatt for flere typer overgrep. De negative konsekvensene fortsatte inn i voksenlivet hvor de voldutsatte hadde større sjanse for å  motta velferdsytelser og oppleve marginalisering fra utdanning og arbeidsliv.

Spørreskjemadata fra Folkehelseinstituttets Helseundersøkelse (1999-2004)  av 15966 ungdomselever fra 400 skoler i 6 fylker i Norge  ble koblet til registerdata. Dette gjorde det mulig å følge elevene fra ungdomsskolen og flere år frem i tid og studere deres utdanning og arbeidslivskarriere, samt å se på mottak av velferdsytelser.

Studien undersøkte også mekanismer som kunne forklare sammenhengen mellom voldseksponering og marginalisering , blant annet ved å undersøke samspillet mellom individet og dets omgivelser. Her fant man at et skolemiljø preget av mobbing svekket elevenes skoleprestasjoner, uavhengig av tidligere voldseksponering,  mens høy grad av lærerstøtte ga gode prestasjoner. Ungdom som hadde blitt utsatt for vold og/eller mobbing hadde dobbelt så stor sannsynlighet for å bli marginalisert fra arbeidslivet, til tross for å ha fullført videregående skole. Familiestøtte og gode elevrelasjoner bidro på den andre siden til redusert risiko for langtidsmottak av velferdsytelser.

Disse funnene indikerer at faktorer som påvirker seinere arbeidsdeltakelse kan formes tidlig i livet. Det er derfor viktig å innføre tiltak mot arbeidsmarginalisering i en tidlig alder. Videre er det viktig å studere omgivelsene til de voldseksponerte, ettersom de presenterer både risiko-og beskyttende faktorer.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 28. nov. 2014 08:18 - Sist endret 28. nov. 2014 09:22