Disputas: Antje Sundseth - Nevrologi/Cerebrovaskulær sykdom

Cand.med. Antje Sundseth ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Acute cerebrovascular disease – A study of the effect of very early mobilisation after stroke and patients’ knowledge of stroke.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Bent Indredavik, Institutt for nevromedisin, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet, Trondheim
  2. opponent: Førsteamanuensis Ulrike Waje-Andreassen, Institutt for biologisk og medisinsk psykologi, Universitetet i Bergen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Pål Smith, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Pål Gulbrandsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Bente Thommessen, Nevroklinikken, Akershus universitetssykehus HF, Lørenskog

Sammendrag

Tidlig mobilisering og kunnskap hos pasienter med akutt hjerneslag

Lege og forsker Antje Sundseth har gjort funn som tyder på dårligere utkomme hos pasienter mobilisert veldig tidlig etter akutt hjerneslag. I tillegg påviste hun mangelfull kunnskap om hjerneslagsymptomer og risikofaktorer hos pasienter med akutt hjerneslag eller drypp.

Hjerneslag er en ledende årsak til død og uførhet i den vestlige verden og i Norge rammes ca. 15000 personer årlig. Behandling i slagenhet bedrer utkomme etter akutt hjerneslag, og umiddelbar sykehusinnleggelse er viktig for å igangsette behandling så raskt som mulig. Tidlig mobilisering er ansett å være en viktig faktor ved slagenhetsbehandlingen, det er imidlertid ukjent hvor tidlig mobiliseringen skal startes. Utvalgte pasienter med hjerneslag kan få blodproppoppløsende behandling innen 4 ½ h etter symptomdebut. Innleggelse i sykehus innenfor dette smale tidsvinduet forutsetter at pasienter eller omgivelsene kjenner til hjerneslagsymptomer og responderer adekvat. Videre er befolkningens kunnskap om risikofaktorer for hjerneslag viktig for å forbedre egen risikoprofil og dermed forebygge hjerneslag.

I sin avhandling Acute cerebrovascular disease – A study of the effect of very early mobilisation after stroke and patients’ knowledge of stroke har Antje Sundseth og medarbeidere funnet en trend mot dårligere utkomme hos dem som ble mobilisert innen 24 h etter innleggelse for akutt hjerneslag, sammenlignet med mobilisering mellom 24 og 48 h.

Videre har Sundseth og medarbeidere vist at kunnskap om hjerneslagsymptomer og risikofaktorer hos pasienter med akutt hjerneslag og drypp var mangelfull, men at lavere alder, høyere utdanning og tidligere informasjon om hjerneslag var forbundet med bedre kunnskap. Tiltak for å bedre kunnskapsnivået er viktig og nødvendig, og kan bidra til å forebygge hjerneslag samt at trombolysebehandling blir tilgjengelig for flere pasienter.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 17. nov. 2014 08:29 - Sist endret 18. nov. 2014 09:39