Disputas: Rune Svenningsen - Gynekologi

Cand. med. Rune Svenningsen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Female pelvic floor surgery: Long-term outcome of the tension-free vaginal tape procedure and the diagnostic value of occult incontinence testing.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Carl-Gustaf Nilsson, Institutionen för klinisk medicin, Helsingfors Universitet, Finnland

2. opponent: Docent Pia Teleman, Institutionen för kliniska vetenskaper, Lunds Universitet, Sverige

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Marie Ellström Engh, Institutt for klinisk medisin, Campus Ahus, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Guttorm Haugen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Annetine Staff, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

I 1996 tok man i Norge i bruk en ny dagkirurgisk operasjonsmetode for å kurere urinlekkasje hos kvinner. Overlege Rune Svenningsen har i sin doktorgradsavhandling funnet at denne metoden har svært gode langtidsresultater 10 år etter inngrepet.

Pasientdata fra kvinner operert for urinlekkasje har siden 1998 vært samlet i et norsk medisinsk kvalitetsregister. Ved å koble resultatene innhentet 10 år etter operasjonene med informasjon lagret om disse kvinnene fra tidligere har Svenningsen og medarbeidere kunnet lete etter forklaringer på hvorfor noen kvinner fikk sin urinlekkasje tilbake før det var gått 10 år. Dette for å kunne gi kvinner bedre og mer realistisk informasjon før kirurgi. Det viste seg at høy alder på operasjonstidspunktet økte sannsynligheten for tilbakefall. Komplikasjoner under inngrepet og det å oppleve sterk vannlatingstrang i forbindelse med lekkasjeepisodene økte også sannsynligheten for at kvinnene ikke lenger anså seg kurert etter 10 år.

Det å utføre denne typen lekkasjeoperasjon samtidig som det ble gjort operasjon for kvinnelig underlivsfremfall syntes ikke å ha negativ betydning for langtidsresultatet i denne gruppen.

Da en del kvinner med underlivsfremfall utvikler urinlekkasje først etter å ha blitt operert for sitt fremfall, ønsket forskeren bak denne avhandlingen å undersøke om disse kvinnene kunne identifiseres på forhånd ved å testes for såkalt skjult (okkult) urinlekkasje. Dette for å kunne tilby disse høyrisikokvinnene forebyggende lekkasjekirurgi i samme seanse som operasjonen for underlivsfremfall. Okkult urinlekkasje regnes internasjonalt som en viktig markør i identifiseringen av slike høyrisikokvinner. Svenningsen viser imidlertid i denne avhandlingen at okkult urinlekkasje har altfor lav diagnostisk nøyaktighet til å kunne være et nyttig verktøy i identifiseringen av slike risikokvinner. Forebyggende lekkasjeoperasjoner bør derfor ikke utføres.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje Stenersen

 

Publisert 30. apr. 2014 10:31 - Sist endret 7. mai 2014 10:45