Disputas: Yngve Røe - Fysioterapi

Cand. san. Yngve Røe ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Shoulder pain within the ICF framework; patient experiences of functioning and assessment methods.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

1. opponent: Professor Katharina Sunnerhagen, Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, Göteborgs universitet, Sverige

2. opponent: Docent Martin Björklund, Institut för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå Universitet, Sverige

3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Ingvild Kjeken, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Bård Natvig, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Seniorforsker Helene Lundgaard Søberg, Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Sammendrag

Fysioterapeut og forsker Yngve Røe har i sitt doktorgradsarbeid kartlagt pasienterfaringene med skuldersmerte og utført en innholdsanalyse av de standardiserte målemetodene for funksjon, som benyttes av kliniske eksperter og forskere. Doktorgradsprosjektet legger til grunn Verdens helseorganisasjons Internasjonale klassifikasjon av funksjon, funksjonshemming og helse (ICF) sin forståelse av funksjon og funksjonshemming.

I alt ble 165 polikliniske pasienter ved et sykehus intervjuet og 475 målemetoder analysert. Resultatene viser at pasienterfaringene med skuldersmerte ofte er flerdimensjonale og omhandler smerte, mental helse, muskelfunksjoner, bevegelsesfunksjoner, hjemmeliv, samhandling med andre personer, arbeid og fritidssysler. I tillegg rapporterte opptil en femdel av pasientene at sosiale miljøfaktorer, slik som støtte fra familie og venner, hadde betydning. Innholdet i de standardiserte målemetodene er mer begrenset, det vil si at de dekker færre funksjonsområder. Det ble i tillegg funnet stor variasjon i innhold mellom målemetoder som er utviklet for pasienter med skuldersmerte. Resultatene fra doktorgradsarbeidet kan hjelpe kliniske eksperter i valg av målemetoder og bidra til utvikling av kliniske retningslinjer og differensierte behandlingsmetoder for skuldersmerte. Samlet gir de identifiserte ICF kodene en ny og omfattende oversikt over skuldersmerte. Denne tilstanden er ofte langvarig og er en vanlig årsak til redusert arbeidsevne.

Den siste delen av avhandlingen beskriver en utvikling- og utprøvingsprosess av en ny test for å måle bevegelseskvalitet hos pasienter med skuldersmerte. Reetablering av et normalt bevegelsesmønster er ofte et hovedfokus i behandlingen, noe den aktuelle testen er egnet til å fange opp.  Den nye testen består av 3 forskjellige armbevegelser og viste seg å være pålitelig når den ble skåret av erfarne fysioterapeuter. Før testen anvendes i klinisk praksis, må gyldigheten av den undersøkes nærmere.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 9. apr. 2014 09:18 - Sist endret 25. apr. 2014 10:41