Disputas: Bernward Zeller - Pediatrisk onkologi

Cand.med. Bernward Zeller ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Neuroanatomical volumes and chronic fatigue in long-term survivors of childhood leukemia and lymphonma.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Overlæge Karsten Nysom, BørneUngeKlinikken, Rigshospitalet, København, Danmark
  2. opponent: Førsteamanuensis Hege Sagstuen Haugnes, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Kristin Bjørnland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Disputasleder

Professor Thor Willy Ruud-Hansen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Ellen Ruud, Barnemedisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet, Oslo

Sammendrag

Hjernevolumer og kronisk fatigue hos voksne behandlet for leukemi og lymfekreft i barnealderen

Behandling av leukemi og lymfekreft hos barn har de siste 50 år gjennomgått en rivende utvikling, og i dag overlever godt over 80%. Behandlingen med cellegifter og i noen tilfeller stråling er svært intens og kan føre til seneffekter, dvs. uønskede langtidsbivirkninger, som kan bli alvorlige selv årtier etter behandlingen.

I våre studier undersøkte vi voksne overlevere etter akutt leukemi og lymfekreft, gjennomsnittlig 23 år etter at de ble diagnostisert. Vi fant at overlevere etter akutt leukemi hadde lavere volumer av en rekke strukturer i hjernen enn friske kontrollpersoner som ikke hadde hatt kreft. Selv om gjennomsnittlig IQ hos overleverne var like høy som hos kontrollpersonene hadde de dårligere testresultater på en rekke neurokognitive områder.

Vi fant også at overlevere etter akutt leukemi og lymfekreft hadde betydelig høyere forekomst av kronisk fatigue (tretthet) enn den norske normalbefolkningen – nesten 30% følte seg mer sliten enn det de følte de burde vært – mot 8% i normalbefolkningen. Overlevere med kronisk fatigue rapporterte hyppigere søvnløshet, smerter og symptomer på angst og depresjon enn overlevere uten fatigue. Symptomene var beslektet med det typiske symptombilde ved myalgisk encefalomyelitt (ME), men i mildere grad. Vi målte fysisk aktivitet og fant at overlevere med kronisk fatigue tok gjennomsnittlig 2000 færre skritt per døgn enn dem uten fatigue.

Vi fant ingen klare sammenhenger mellom ulik behandlingsintensitet av kreftsykdommen og hjernevolumer eller neurokognitive prestasjoner, heller ingen sammenheng med forekomst av fatigue. Våre funn tyder på at det finnes en gruppe av langtidsoverlevere etter barnekreft som sliter i hverdagen, en gruppe som fortjener økt oppmerksomhet.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 16. okt. 2014 12:39 - Sist endret 16. okt. 2014 13:50