Disputas: Kari Anne Bjørnarå - Nevrologi

Cand.med. Kari Anne Bjørnarå ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Clinical and genetic aspects of REM sleep behavior disorder in Parkinson’s disease.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning.

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Per Odin, Nevrologisk avdeling, Universietetssjukhuset i Lund, Lund, Sverige
  • 2. opponent: Overlege Krisztina K. Johansen, Akershus universitetssykehus, Lørenskog
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jon Ber-Johnsen, Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus, Oslo

Disputasleder

Professor Eirik Helseth, Nevrokirurgisk avdeling, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Post.doc Mathias Toft, Nevrologisk avdeling, Oslo Universitetssykehus, Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Kari Anne Bjørnarå har i sitt doktorgradsarbeid påvist vesentlige kjønnsforskjeller i REM søvn adferdsforstyrrelse (REM sleep behavior disorder, RBD), en søvnforstyrrelse som rammer pasienter med Parkinsons sykdom. Dette kan ha viktige konsekvenser for påvisning av tilstanden hos kvinner.

RBD er en drømmesøvnforstyrrelse som medfører at pasientene kan slå, sparke eller skrike mens de drømmer. Den er sjelden i befolkningen, men rammer mange med Parkinsons sykdom. Søvnforstyrrelsen er interessant fordi den kan være et svært tidlig tegn på Parkinsons sykdom. Dette kan ha konsekvenser for tidlig behandling. Det har vært rapportert at det er en betydelig overhyppighet av menn som har denne søvnforstyrrelsen. Bjørnarå og medarbeidere er de første som viser at kvinner med RBD kan ha mindre voldsomme bevegelser enn menn, og at symptomene derfor er vanskeligere å oppdage. Dette kan være en årsak til at søvnforstyrrelsen er underrapportert hos kvinner.

I sitt prosjekt har Kari Anne Bjørnarå undersøkt 174 pasienter med Parkinsons sykdom fra Vestre Vikens nedslagsfelt.  Om lag 40 % av pasientene hadde RBD, og forekomsten var lik hos kvinner og menn. Bjørnarå fant at Parkinson-pasienter med RBD hadde mer kognitive symptomer og større tendens til symptomer fra det autonome nervesystemet. Dette støtter tidligere teorier om at RBD kan være markør for en undergruppe av Parkinsons sykdom. Forskergruppen har også utført genetiske analyser av Parkinson-pasienter med og uten RBD. De fant at Parkinson-pasienter med RBD har en gen-variant som skiller dem fra andre Parkinson-pasienter. Dette støtter ytterligere hypotesen om at RBD er markør for en undergruppe av Parkinsons sykdom.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Dag Aalvik.


 

Publisert 3. nov. 2015 08:48