Disputas: Erlend Bøen - Psykiatri

Cand.med. Erlend Bøen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Clinical and brain structural features of borderline personality disorder.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Poul Videbech, Århus Universitetshospital, Risskov, Danmark
  2. opponent: Professor Svend Davanger, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Jan Ivar Røssberg, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Ingrid Agartz, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Ulrik Fredrik Malt, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Lege og forsker Erlend Bøen har undersøkt symptomer og hjerneforandringer hos personer med ustabil (også kalt «borderline») personlighetsforstyrrelse (UPF).

Ved MR-skanning av hjernen fant Bøen og medarbeidere at kvinner med UPF hadde redusert tykkelse av hjernebarken i hjerneregioner som er viktige for evnen til sosialt samspill (bl.a. såkalt mentaliseringsevne) sammenlignet med kontrollpersoner. I disse regionene var det videre slik at jo tynnere hjernebarken var, jo større vanskeligheter opplevde pasientene med å kunne identifisere og beskrive følelser. Funnene styrker antagelsen om at redusert evne til sosialt samspill er sentralt ved UPF, og indikerer at pasienter med lidelsen har hjerneforandringer som samsvarer med slike vansker.

Det ble også påvist at kvinner med UPF hadde redusert volum av to bestemte deler av hjernestrukturen hippocampus som er spesielt sårbare for stress (gyrus dentatus og CA3). Til sammenligning hadde de mindre uttalte eller ingen volumreduksjoner i de øvrige delene av hippocampus. Funnene tyder på at diagnosen UPF er assosiert med belastninger og stress. Noen konkret enkeltårsak til volumreduksjonene, slik som traumatiske barndomsopplevelser eller symptombelastning, kunne imidlertid ikke identifiseres.

Ulike aspekter ved impulsivitet ble kartlagt ved hjelp av et spørreskjema. Funnene tyder på at impulsiv adferd hos UPF-pasienter delvis er motivert av et ønske om å lindre psykisk smerte.  Derimot synes ikke disse pasientene å søke spenning gjennom deltagelse i risikofylte aktiviteter. En sammenligningsgruppe med bipolare pasienter hadde lavere impulsivitetsskårer, og deres impulsivitet var også delvis knyttet til pågående depressive symptomer. Impulsiviteten ved UPF synes således å skille seg fra den som sees ved bipolar lidelse.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 

Publisert 11. juni 2015 14:08 - Sist endret 12. juni 2015 14:28