Disputas: Elin Børøsund - Sykepleie og eHelse

M.Sc. Elin Børøsund ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Aspects of uptake, use and effectiveness of eHealth interventions for selfmanagement support and patient-provider communication.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Anna Ehrenberg, Högskolan Dalarna, Falun, Sverige
  2. opponent: Professor Rolf Wynn, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Tromsø
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Kåre Birger Hagen, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Anne Marit Mengshoel, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Cornelia Ruland, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Sykepleier og forsker Elin Børøsund har funnet at web-støtte kan være et viktig bidrag i oppfølging av kreftrammede mellom sykehusopphold.

Stadig flere lever med kronisk sykdom og sykehusoppholdene har blitt kortere. Pasientene må håndtere flere helseutfordringer hjemme på egenhånd, og det er derfor behov for nye måter å tilby oppfølging på. I sin avhandling ”Aspects of uptake, use and effectivness of ehealth intervensions for self-management and patient provider communication” undersøkte Børøsund innføring, bruk og effekt av elektroniske løsninger for selvhjelp og kommunikasjon. Tilgang til WebChoice, en web-basert støtteløsning med komponenter for kartlegging av og tiltak mot symptomer, diskusjonsforum, lenkesamling samt mulighet til å sende sikker e-post til helsepersonell ved det sykehuset de fikk behandling, reduserte symptomer, angst og depresjon hos pasienter med brystkreft. Spesielt interessant var at en gruppe som kun hadde mulighet til å sende e-post også hadde reduksjon av depresjon. Dette resultatet ble avdekket selv om kun 40 % av deltakerne benyttet mulighet til å sende e-post, noe som kan tilsi at det å ha mulighet til å kommunisere med helsepersonell er viktig, selv om tjenesten ikke blir brukt.

Pasienter med mange symptomer kombinert med høy depresjonsskåre og lite sosial støtte benyttet i høy grad muligheten til å sende e-post og finne tiltak for egne symptomer. Dette er en gruppe med stort behov for støtte, og som det er viktig å nå med oppfølging. Resultatene fra studien viser at e-post og web-støtte kan være gode løsninger.

Studien viser også at innføring av elektronisk symptomkartlegging i konsultasjoner, i tillegg til å bedre kommunikasjon mellom pasient og sykepleier, også medfører utfordringer. Implementeringen utfordret eksisterende rutiner samt medførte behov for ny for kunnskap blant helsepersonell. Ved innføring av elektroniske kommunikasjonsløsninger i praksis er dette faktorer det må tas hensyn til for å lykkes.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova

Publisert 21. apr. 2015 08:46 - Sist endret 21. apr. 2015 08:47