Disputas: Cand.med. Dag Sulheim og Cand.med. Even Fagermoen - Pediatri

Cand.med. Dag Sulheim og Cand.med. Even Fagermoen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Chronic Fatigue Syndrome/Myalgic Encephalomyelitis in Adolescents: Clonidine Treatment and Disease Mechanisms.

Prøveforelesning

Se Dag Sulheims prøveforelesning over oppgitt emne
Se Even Fagermoens prøveforelesning over oppgitt emne

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Docent Ronny Wickström, Institutionen för kvinnors och barns hälsa, Karolinska Universitetssjukhuset, Stockholm, Sverige
  2. opponent: Professor Nina Langeland, Det medisinsk-odontologiske fakultet, Universitetet i Bergen
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Harald Breivik, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Øyvind Skraastad, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Veileder

Professor Vegard Bruun Wyller, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Kronisk utmattelsessyndrom (CFS/ME) i barne- og ungdomsalderen medfører betydelig skolefravær og redusert sosial omgang med jevnaldrende, i tillegg til omfattende symptomer dominert av søvnforstyrrelser og nedsatt toleranse for fysisk og kognitiv belastning. Det er behov for å forbedre behandlingstilbudet.

Tidligere studier har vist at ungdom med CFS/ME har tegn på økt aktivitet i det sympatiske nervesystemet, en del av kroppens ubevisste styringssystem. Vi fant at pasientgruppen har høyere blodtrykk og puls enn friske jevnaldrende og at det var tidssammenfall mellom spontan bedring i symptomer og normalisering av aktiviteten i det sympatiske nervesystemet. Dette tyder på at pasientene har en pågående endret stressrespons.

Legemiddelet klonidin kan dempe aktiviteten i det sympatiske nervesystemet.Vi gjennomførte en randomisert, placebokontrollert studie med klonidin til ungdom med CFS/ME. 120 ungdommer i alderen 12-18 år ble behandlet i 8 uker, med oppfølgingstid på 30 uker. Klonidin ga ingen bedring av verken fysisk funksjonsnivå, arbeidsminne, svimmelhetsplager eller utmattelse.

Ved studiestart sammenlignet vi de 120 ungdommene med CFS/ME med en gruppe friske jevnaldrende. Pasientene skåret høyere i mål på angst og depresjon, hadde høyere nivå av adrenalin og betennelsesmålet CRP, men lavere urin-kortisol enn friske. Et forsøk med å mentalt forestille seg aktivitet ga sterkere respons i det sympatiske nervesystemet hos CFS/ME pasientene. Nevropsykologiske tester viste at ungdom med CFS/ME har betydningsfulle problemer innenfor kognitive funksjoner som arbeidsminne, tempo og innlæring, men at angst og depresjonssymptomer ikke forklarer disse problemene.

Diagnosen CFS/ME baserer seg på diagnosekriterier. Det råder uenighet om hvilket kriteriesett som har best gyldighet. Vi sammenlignet kriteriesettene Fukuda, NICE og Canada 2003, og kunne ikke vise at disse representerte vesentlig forskjellige sykdomsmanifestasjoner.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 30. mars 2015 08:58 - Sist endret 30. mars 2015 10:54