Disputas: Idun Fiskvik - Immunologi

Cand.med. Idun Fiskvik ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): Prognostic tumor related factors in diffuse large B-cell lymphomas

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Francesco d’Amore, Hæmatologisk Afdeling R, Aarhus Universitetshospital, Danmark
  • 2. opponent: Professor Lars Helgeland, Avdeling for patologi, Haukeland universitetssykehus, Bergen
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Anne Hansen Ree, Klinikk for indremedisin og laboratoriefag (Ahus), Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Øyvind Sverre Bruland, Avdeling for kreftbehandling, Klinikk for kreft, kirurgi og transplantasjon, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Harald Jr. Holte, Oslo universitetssykehus HF, Radiumhospitalet

 

Sammendrag

Lege Idun Fiskvik har i sitt doktorgradsarbeid studert prognostiske tumorrelaterte faktorer i diffust storcellet B-celle lymfom som er den vanligste typen lymfekreft.

Omtrent 30-40 % av denne pasientgruppen dør eller får tilbakefall.  Identifisering av pasienter med høyrisiko sykdom og dårlig prognose er viktig for å kunne gi mer tilrettelagt og intensivert behandling til disse pasientene. Det foreligger en inndeling av pasientene ut fra kliniske risikofaktorer i ulike prognosegrupper, men også innenfor disse gruppene er det stor variasjon i prognose.

I avhandlingen ”Prognostic tumor related factors in diffuse large B-cell lymphomas ” har Idun Fiskvik og medarbeidere utført analyser på selve svulstvevet for å finne egenskaper ved tumoren som kan ha betydning for pasientens prognose.

Ved analyser av kromosomforandringer og proteinuttrykk identifiserte hun flere ulike forandringer som var assosiert med dårligere prognose. Og ved å kombinere noen av disse forandringene kunne de identifisere ¾ av pasientene med dårligere prognose.

Disse funnene vil være relevante når man skal forsøke å tilpasse kreftbehandlingen slik at pasienter med høyrisiko sykdom også ut fra karakteristika ved svulstvevet får intensivert behandling, mens pasienter med lav risiko kan få mindre intensiv behandling.

I en kommende internasjonal studie vil det bli analysert for disse forandringene før behandlingsstart, og pasienter som har tumor med en eller flere slike forandringer vil selekteres til mer intensiv behandling.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud

Publisert 11. juni 2015 10:54 - Sist endret 11. juni 2015 14:14