Disputas: Tine Kristin Grimholt - Suicidologi

Master i klinisk sykepleievitenskap Tine Kristin Grimholt ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Self poisoning - Studies of aftercare, attitudes, satisfaction and intervention.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1. opponent: Professor Bo Runeson,Centrum för psykiatriforskning, Norra Stockholms psykiatri, Stockholm, Sverige.
  • 2. opponent: Professor Tore Sørlie, Institutt for klinisk medisin, UiT Norges arktiske universitet, Tromsø, Norge.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: professor emeritus Edle Ravndal, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Disputasleder

Professor Jarle Breivik, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Professor Øivind Ekeberg, Avdeling for medisinsk atferdsvitenskap, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo.

Sammendrag

Sykepleier og forsker Tine K Grimholt har funnet at oppfølgingen av pasienter som har forsøkt å ta sitt eget liv bør forbedres.  Årlig innlegges nær tusen personer på sykehusene i Oslo med forgiftninger. Selv om den akutte dødeligheten er lav (1 %) , er langtidsprognosen  dårlig. Dette skyldes at mange forgifter seg på nytt uten å bli funnet i tide eller begår suicid. Mange sliter med psykiske lidelser, rusmisbruk og psykososiale problemer. På tross av at selvpåført forgiftning er et betydelig folkehelseproblem, er det gjort lite forskning på oppfølgingen etter selve forgiftningen - et felt hvor primærhelsetjenesten har en sentral rolle. Avhandlingen viser at en av fire må vente mer enn tre uker på oppfølging etter utskrivelse fra sykehuset, på tross av at de sliter med alvorlige psykiske problemer. Strukturert oppfølging fra fastlegen gir betydelig økt tilfredshet hos pasientene. Det ble imidlertid ikke vist effekt på selvmordstanker og nye selvmordsforsøk. Flere av de som fikk strukturert oppfølging fra fastlegen, svarte at de forgiftet seg på nytt enn de som ikke ble fulgt opp. Studien kan ikke vise om dette er et tilfeldig funn eller hva som eventuelt er årsaken. Allmennmedisinere, indremedisinere og psykiatere rapporterte at deres kompetanse til å behandle suicidale pasienter var god. Imidlertid opplever de at pasienter med rusmisbruk er vanskeligere å behandle enn pasienter med andre diagnoser. Alle tre legegruppene hadde forståelse for at pasienter med uhelbredelig sykdom kunne ønske å dø, men anså det ikke som deres oppgave å hjelpe pasienter med å avslutte livet. Grimholt konkluderer med at det er viktig å skaffe mer kunnskap om forebyggende oppfølging og effektiv etterbehandling  for å kunne tilby god omsorg og et fullverdig helsetilbud til en sårbar og utsatt gruppe mennesker og deres nærmeste.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen
 

Publisert 28. aug. 2015 08:57 - Sist endret 28. aug. 2015 09:22