Disputas: Lena Henriksen - Svangerskap og fødsel

MPH Lena Henriksen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Sexual violence, pregnancy and childbirth –Studies investigating the association of experienced sexual violence and outcomes in pregnancy and childbirth.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  • 1.opponent: Professor Ingegerd Hildingsson, Avdelningen för Omvårdnad, Mittuniversitetet, Sundsvall, Sverige.
  • 2. opponent: Professor Gunilla Krantz, Avdelning för samhällsmedicin och folkhälsa, Göteborgs universitet, Gøteborg, Sverige.
  • 3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor Tom Tanbo, Kvinne- og barneklinikken, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Professor Anne Flem Jacobsen, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo.

Hovedveileder

Førsteamanuensis Mirjam Lukasse, Institutt for helse, ernæring og ledelse, Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Sammendrag

Kvinner som har vært utsatt for seksuelle overgrep rapporterer om flere svangerskapsplager og innleggelser under graviditeten enn kvinner som ikke har vært utsatt for overgrep. De har også en noe høyere risiko for å få fødselen satt i gang og forløses oftere ved hjelp av keisersnitt.

I sin avhandling: Sexual violence, pregnancy and childbirth – Studies investigating the association of experienced sexual violence and outcomes in pregnancy and childbirth har jordmor og forsker Lena Henriksen sett på sammenhengen mellom seksuelle overgrep og utfall i svangerskap og fødsel. Studien er basert på data fra den Norske Mor og Barn undersøkelsen (MoBa) og inkluderer ca 76 000 kvinner. Totalt hadde 18,4 prosent vært utsatt for en form for seksuell vold i løpet av livet. Av disse oppgav 3,6 prosent å ha blitt voldtatt. Til sammen 0,9 prosent av kvinnene hadde vært usatt for seksuelle overgrep i løpet av det siste året før deltagelsen i MoBa.

Den sterkeste sammenhengen mellom seksuelle overgrep og senere utfall i svangerskap og fødsel ble funnet mellom normale svangerskapsplager og innleggelser under graviditeten grunnet ekstrem svangerskapskvalme og premature rier. Det kan tyde på at kvinner som har vært utsatt for overgrep er mer sårbare og opplever graviditet og fødsel som vanskelig. Det ble også funnet en sammenheng mellom tidligere seksuelle overgrep og igangsettelse av fødsel og keisersnitt som også kan tyde på at disse kvinnene har andre behov for oppfølging enn kvinner uten denne historien.

Både de høye overgrepstallene og sammenhengen mellom plager og komplikasjoner under graviditeten og fødselen støtter behovet for å undersøke kvinners utsatthet for vold og tidligere overgrep i svangerskapsomsorgen. Studien bekrefter den økende forståelsen for at det er en sammenheng mellom seksuelle overgrep og senere helseplager.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Silje H. Stenersen

Publisert 28. mai 2015 08:32 - Sist endret 28. mai 2015 09:10