Disputas: Astrid Gjerdrum Hornslien - Cerebrovaskulær sykdom

Cand.med. Astrid Gjerdrum Hornslien ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Effects of blood pressure lowering treatment in acute stroke. Secondary analyses of the Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trial.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor emeritus Kjell Asplund, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin, Umeå Universitet, Sverige
  2. opponent: Professor Inger Njølstad, Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Professor emeritus Øivind Ekeberg, Institutt for medisinske basalfag, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Førsteamanuensis Ole Morten Rønning, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Overlege Eivind Berge, Medisinsk avdeling, Oslo universitetssykehus HF, Ullevål

Sammendrag

I sin avhandling «Effects of blood pressure lowering treatment in acute stroke» har lege og forsker Astrid Gjerdrum Hornslien og hennes medarbeidere styrket hypotesen om at høyt blodtrykk ikke bør senkes rutinemessig i den akutte fasen av hjerneslag.

Høyt blodtrykk er vanlig hos pasienter de første dagene etter et hjerneslag og det har lenge vært usikkert om blodtrykket bør senkes i denne akutte fasen. For lavt blodtrykk kan gi enda mindre blod til hjernen mens for høyt blodtrykk kan føre til økt hevelse og blødning i hjernevevet.

Scandinavian Candesartan Acute Stroke Trial (SCAST) var den første store studien av blodtrykkssenkende behandling i akuttfasen av hjerneslag. 2029 pasienter med akutt hjerneslag og høyt blodtrykk ble med i studien. De ble delt inn i to grupper der den ene gruppen fikk den blodtrykkssenkende medisinen candesartan i syv dager etter hjerneslaget mens den andre gruppen fikk placebo i tilsvarende mange dager. Etter seks måneder viste studien at det hverken var noen signifikant forskjell mellom gruppene i funksjonsnivå eller i den samlede risikoen for nytt hjerteinfarkt, hjerneslag eller vaskulære dødsfall. I den grad det var forskjeller, tydet disse på at blodtrykkssenkende behandling med candesartan var skadelig i den akutte fasen av hjerneslag.

I sin avhandling har Hornslien og hennes medarbeidere undersøkt om det kunne være noen forskjell mellom de samme pasientgruppene for kognitiv funksjon, livskvalitet, evnen til å utføre daglige aktiviteter («ADL») og pleienivå ved seks måneder. Studien viste ingen signifikant forskjell mellom gruppene.  Tilsvarende og mindre studier har antydet en forskjell mellom pasientgruppene over tid og derfor ble helsetilstanden til de skandinaviske pasientene i denne studien også undersøkt etter tre år. Heller ikke da var det noen signifikant forskjell mellom gruppene for den samlende risikoen for nytt hjerteinfarkt, hjerneslag eller vaskulære dødsfall.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Fredrik E. Christiansen

Publisert 29. sep. 2015 08:41 - Sist endret 29. sep. 2015 16:45