Disputas: Gro Idland - Fysioterapi, helsefagvitenskap

M.Sc. Gro Idland ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Functioning, self-rated health, mortality and exercise in the oldest old community-dwelling Norwegian women.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Lars Nyberg, Luleå tekniska universitet, Luleå, Sverige
  2. opponent: Docent Petra von Heideken Wågert, Mälardalens högskola, Västerås, Sverige
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Hilde Lurås, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Dag Bruusgaard, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Astrid Bergland, Høgskolen i Oslo og Akershus

Sammendrag

Ganghastighet, styrke og balanse er viktige indikatorer på levealder og om man har eller får funksjonsproblemer i eldre år viser forskning gjennomført av fysioterapeut Gro Idland.

I avhandlingen "Functioning, self-rated health, mortality and exercise in the oldest old community-dwelling Norwegian women" har Idland og medarbeidere fulgt en gruppe eldre kvinner i en periode på 14 år. Studien undersøkte endringer i gange, balanse, muskelstyrke, hjelpebehov og helse over denne tidsperioden og undersøkte risikofaktorer for å dø og for å få funksjonsproblemer.

Det har tidligere vært lite forskning i Norge rettet mot de eldste eldre, de som er 85 år og eldre. Funnene i denne studien viser at det er viktig å inkludere de aller eldste i forskning og befolkningsundersøkelser. Blant annet viste studien at 90 år gamle kvinner vurderer helsen sin langt dårligere enn hva tidligere norske befolkningsstudier har vist. Videre ble det påvist at gangfunksjon svekkes og hjelpebehov økes betydelig fra man er 80 til man passerer 90 år. Studien viser at god gangfunksjon er viktig for å kunne leve et aktivt liv i eldre år, og at de som hadde en ganghastighet på under 4.32 km/ t (1.2 m/s) ved studiens oppstart hadde langt større sjanse for å bli pleietrengende og dø i løpet av studieperioden enn de som hadde raskere gangtempo. På bakgrunn av disse funnene iverksatte Idland en delstudie som undersøkte effekt av styrketrening i en gruppe med 90 år gamle kvinner.  Det ble påvist at styrketrening bedret gangfunksjonen og hadde positiv effekt på muskelstyrke, og at treningsformen var trygg under veiledning fra fysioterapeut.

Funnene i avhandlingen viser nødvendigheten av å opprettholde styrke, balanse og gangfunksjon når man blir eldre for å kunne leve et langt og aktivt liv. Ulike tiltak for å forebygge funksjonsproblemer er viktig, og bør fortrinnsvis iverksettes før man blir veldig gammel, men avhandlingen viser at trening virker selv i svært høy alder.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Natalia Andronova 

Publisert 1. juni 2015 08:42