Disputas: Elisabeth Jeppesen - Klinisk medisin

MPH Elisabeth Jeppesen ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor): Cross-sectional and longitudinal studies of teenagers adaptation to cancer in one of their parents.

Prøveforelesning

Se prøveforelesning

Bedømmelseskomité

  1. opponent: Professor Louise von Essen, Institutionen för folkhälso- och vårdvetenskap, Uppsala Universitet, Sverige
  2. opponent: Professor Trond Diseth, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo
  3. medlem av bedømmelseskomiteen: Førsteamanuensis Ole Rikard Haavet, Institutt for helse og samfunn, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Professor Nina Kathrine Aass, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Hovedveileder

Professor Alv A. Dahl, Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo

Sammendrag

Hvordan takler tenåringer at mor eller far får kreft?

Sykepleier og forsker Elisabeth Jeppesen har i sin avhandling funnet at tenåringer der en av foreldrene får kreft, ikke rapporterer mer psykososiale problemer eller dårligere helserelatert livskvalitet enn andre tenåringer.

I 2007 fikk mor eller far i 2 075 norske familier med barn under 18 år kreft. Foreldrekreft kan representere en risiko for utvikling av psykososiale problemer hos tenåringer som kommer i tillegg til de normale utviklingspsykologiske utfordringene de står oppe i. Tidligere studier har vist høy forekomst av psykososiale problemer hos tenåringer som opplever kreft hos en av foreldrene. Men disse studiene har vært preget av små utvalg, de mangler kontrollgrupper og har som oftest tatt utgangspunkt i hypoteser fra stress- og traumeteori.         

Hovedmålsettingen med denne doktoravhandlingen har vært å undersøke psykososiale reaksjoner hos tenåringer som lever sammen med foreldre som har fått kreft. Det har vært gjort dels ved registerbaserte kasus-kontroll studier, og dels en klinisk tverrsnittsundersøkelse med oppfølging. Data i de registerbaserte studiene ble innsamlet via Helseundersøkelsene i Nord-Trøndelag (Ung-HUNT og HUNT-2). Den kliniske studien rekrutterte pasienter og familier fra Avdelingen for kreftbehandling, Oslo universitetssykehus. Familiemedlemmene besvarte spørreskjema med fokus på helserelatert livskvalitet hos tenåringer med foreldre med nyoppdaget kreft.

Vi fant ingen forskjell i prevalens av psykososiale problemer mellom tenåringer med og uten en krefthistorie hos foreldre. Jenter rapporterte dårligere selvfølelse og mer angst og depresjon sammenlignet med gutter, men funnet representerte generell kjønns-forskjell og ikke at mor eller far har kreft. I tillegg fant vi kreft i familien har en dempende effekt på sammenhengen mellom foreldrenes fysiske og psykiske helse og tenåringers psykososiale problemer. Tenåringer med foreldre med nyoppdaget kreft rapporterer mindre vitalitet og fysisk velvære, men over tid rapporterer de ikke dårligere helserelatert livskvalitet sammenlignet med europeiske normdata.

Tenåringer med kreftsyke foreldre bør likevel vurderes med tanke på psykososiale problemer som kan trenge ekstra oppfølging.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Kari-Anne Bjørnerud 
 

Publisert 5. jan. 2015 09:27 - Sist endret 5. jan. 2015 10:14